Informácie

ATESTÁCIE
Záujemcovia o vykonanie atestácií môžu podávať žiadosti na všetkých pracoviskách MPC.  Podrobnejšie informácie sú uvedené v Oznámení k...
Zborník príspevkov z medzinárodnej odborno-didaktickej konferencie
VEDENIE ŠKOLY AKO KOORDINÁTOR ROZVOJA ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI
Consumer Classroom
je webová stránka vytvorená na účely spolupráce a je určená pre pedagógov z celej EÚ. Obsahuje vysoko kvalitné materiály a interaktívne nástroje...
Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“
VYHODNOTENIE - 18. ročníka súťaže

Naša činnosť

    English                  Deutsch
 

Metodicko-pedagogické centrum je podľa § 14, ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ústredne riadenou organizáciou MŠ SR.

AKTUÁLNE:

Oznámenie o protispoločenskej činnosti

Nové - XVI. kolo výzvy na odborného poradcu vo vzdelávaní


DP MPC Košice oznamuje, že od 1.1.2015 sa organizácia presťahovala
a sídli na adrese:
Južná trieda 10
040 01 Košice
a to v hotelovej časti Hotelovej akadémie na 6. poschodí.


OPS/OSO z predchádzajúcich kôl výziev 


Plán vzdelávacích aktivít - národný projekt PKRNárodný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

 

Kontakt

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 58
850 05 Bratislava

tel.: +421 2 48 20 94 11
fax:
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

Pripravované podujatia

Ako vytvoriť texty a úlohy na rozvoj čitateľskej žiakov 1. stupňa ZŠ
Koniec prihlasovania: 07.09.2015
Miesto podujatia: Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A Bratislava
Skupinové formy vyučovania ústneho jazykového prejavu - debata a diskusia
Koniec prihlasovania: 09.09.2015
Miesto podujatia:
Rozvoj pohybových a rytmických schopností tancom a hudbou v predprimárnom a primárnom vzdelávaní (č.akr.1374/2014)
Koniec prihlasovania: 10.09.2015
Miesto podujatia: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov
Koniec prihlasovania: 10.09.2015
Miesto podujatia: RP MPC BA, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
Hry vo vyučovaní NJ na základnej a na strednej škole
Koniec prihlasovania: 10.09.2015
Miesto podujatia: RP MPC BA, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
Kto žije s nami - vzdelávanie k chápaniu inakosti v predmete nemecký jazyk
Koniec prihlasovania: 10.09.2015
Miesto podujatia: RP MPC BA, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava

zobraziť všetky podujatia