Informácie

ATESTÁCIE
Žiadosti o vykonanie atestácie sa podávajú na všetkých pracoviskách MPC v termíne do 30. 6. 2014  a do 31. 12. 2014...
MŠVVaŠ SR vypisuje výberové konanie
na voľné pracovné miesto učiteľa slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na akademický rok 2014/2015
Konferencia MPC k 100. výročiu formovania čs. légií.
História légií, od slávy a víťazstiev k nedoceneniu (podceňovaniu)

Naša činnosť

    English                  Deutsch
 

Metodicko-pedagogické centrum je podľa § 14, ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ústredne riadenou organizáciou MŠ SR.

AKTUÁLNE:
 

Nové - XI. kolo výzvy na odborného poradcu vo vzdelávaní


OPS/OSO z predchádzajúcich kôl výziev

Kontakt

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 58
850 05 Bratislava

tel.: +421 2 48 20 94 11
fax:
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

Pripravované podujatia

Trestné právo
Koniec prihlasovania: 31.07.2014
Miesto podujatia: V regióne východ, stred, západ Slovenska a Bratislava alebo podľa počtu prihlásených v skupine
Nové prístupy k vyučovaniu anglického jazyka v základných a stredných školách
Koniec prihlasovania: 31.07.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka
Koniec prihlasovania: 31.07.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku
Koniec prihlasovania: 31.07.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: Bratislava

zobraziť všetky podujatia