Informácie

ATESTÁCIE
Žiadosti o vykonanie atestácie sa podávajú na všetkých pracoviskách MPC v termíne do 30. 6. 2014  a do 31. 12. 2014...
5. ročník česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy: Moja obľúbená kniha"
vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe
MŠVVaŠ SR vypisuje výberové konanie
na voľné pracovné miesto učiteľa slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na akademický rok 2014/2015

Naša činnosť

    English                  Deutsch
 

Metodicko-pedagogické centrum je podľa § 14, ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ústredne riadenou organizáciou MŠ SR.

AKTUÁLNE:

Oznámenie o plánovanom výpadku pevných liniek

Nové - XII. kolo výzvy na odborného poradcu vo vzdelávaní 

OPS/OSO z predchádzajúcich kôl výziev 


Plán vzdelávacích aktivít - národný projekt PKRNárodný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

 

Kontakt

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 58
850 05 Bratislava

tel.: +421 2 48 20 94 11
fax:
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

Pripravované podujatia

Exkurzia Rakúsko: Naturpark Ötscher Tormäur
Koniec prihlasovania: 20.09.2014
Miesto podujatia:
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov
Koniec prihlasovania: 21.09.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj, Mimobratislavský kraj
Rozvoj pohybových a rytmických schopností tancom a hudbou v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
Koniec prihlasovania: 29.09.2014
Miesto podujatia: ZUŠ Senica pre Trnavský kraj a Banská Bystrica pre Banskobystrický kraj
Zážitkové učenie v hudobnej výchove v predprimárnom vzdelávaní, primárnom vzdelávaní a na ZUŠ
Koniec prihlasovania: 29.09.2014
Miesto podujatia: ZUŠ Senica pre Trnavský kraj a Banská Bystrica pre Banskobystrický kraj
MEDZI OBRAZOM A (DIGITÁLNYM) ODRAZOM II
Koniec prihlasovania: 29.09.2014
Miesto podujatia: Katedra výtvarnej výchovy PdF UK v Bratislave, Šoltésovej 2 (vedľa Justičného paláca), m.č. Š-118 (prvé poschodie)
Overenie kompetencií podľa § 35 -  VP Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch
Koniec prihlasovania: 29.09.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj, Trnavský, Nitriansky, Žilinský a Banskobystrický kraj
Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: Učebňa kontinuálneho vzdelávania, ZUŠ, Kováčska 43, Košice
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: Učebňa kontinuálneho vzdelávania, ZUŠ, Kováčska 43, Košice
Plánovanie vyučovania nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: učebne kontinuálneho vzdelávania Košice - Košický kraj
Techniky pozorovania a hodnotenia vyučovacej hodiny nemeckého jazyka
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: učebne kontinuálneho vzdelávania Košice - Košický kraj
Motivujúce prvky vo vyučovaní nemeckého jazyka
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: učebne kontinuálneho vzdelávania Košice - Košický kraj
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky z nemeckého jazyka
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: učebne kontinuálneho vzdelávania Košice - Košický kraj
Tvorba edukačných multimédií
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: učebňa KV - Košice
Geografická exkurzia
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: učebňa KV - Košice
Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: Bratislava
Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania (Bratislavský región)
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: Bratislava a okolie
Tvorba a vyhodnotenie školského testu (Bratislavský región)
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: Bratislava o okolie

zobraziť všetky podujatia