Informácie

ATESTÁCIE
Pripravujeme atestačné minimum. Záujemcovia o vykonanie atestácií môžu podávať žiadosti na všetkých pracoviskách MPC.

Naša činnosť

    English                  Deutsch
 

Metodicko-pedagogické centrum je podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtovou organizáciou zriadenou MŠVVaŠ SR.

 

AKTUÁLNE:


Vážení pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci (PZ a OZ)

    Metodicko-pedagogické centrum (MPC) pripravilo pre Vás regionálne ponuky akreditovaných vzdelávacích programov na obdobie od 15. 02. do 31. 08. 2016 (zverejnené v časti Informácie). Ponúkané akreditované vzdelávacie programy vyplývajú z plánu hlavných úloh MPC na rok 2016 a priorít a špecifík MŠVVaŠ SR zverejnených v pláne hlavných úloh MŠVVaŠ SR na rok 2016 a zohľadňujú potreby škôl a školských zariadení. 

    V súčasnosti komunikujeme so zástupcami Asociácie štátnych gymnázií, Asociácie stredných odborných škôl Slovenska, SGI – inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť, so zástupcami Slovenskej komory učiteľov, Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy a inými stavovskými organizáciami, spoločne analyzujeme súčasný stav v oblasti kontinuálneho vzdelávania a hľadáme cesty na jeho efektívnejšie fungovanie. V mesiaci máj 2016 plánujeme dotazníkovou formou osloviť riaditeľov škôl a školských zariadení v regiónoch, aby sme zistili aktuálne vzdelávacie potreby PZ a OZ na nasledujúce obdobie. Závery z rokovaní a zistenia z dotazníkového prieskumu budú východiskom na aktualizovanie a rozšírenie ponuky akreditovaných vzdelávacích programov pre osem regionálnych pracovísk a detašovaného pracoviska Komárno na školský rok 2016/2017.

    Dúfame, že naša pripravovaná ponuka akreditovaných vzdelávacích programov na školský rok 2016/2017 prispeje k efektívnejšiemu plánovaniu kontinuálneho vzdelávania.

                                                                                            Mgr. Danka Kapucianová
                                                                                                generálna riaditeľka

Kontakt

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 58
850 05 Bratislava

tel.: +421 2 48 20 94 11
fax:
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

Pripravované podujatia

Dúhový kolotoč 2016
Koniec prihlasovania: 26.05.2016
Miesto podujatia: 15. jún 2016 v priestoroch Radnice, Nám. SNP 1, Banská Bystrica
Vplyv sociálneho prostredia na rozvoj osobnosti dieťaťa
Koniec prihlasovania: 31.05.2016
Miesto podujatia: RP MPC Košice, Južná trieda č.10
Komunikácia pedagogického zamestnanca
Koniec prihlasovania: 31.05.2016
Miesto podujatia: RP MPC Košice, Južná trieda č.10
Projektové vyučovanie v predmete občianska náuka na základnej škole
Koniec prihlasovania: 31.05.2016
Miesto podujatia: RP MPC Košice, Južná trieda č.10
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese
Koniec prihlasovania: 31.05.2016
Miesto podujatia: RP MPC Košice, Južná trieda č.10
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca
Koniec prihlasovania: 31.05.2016
Miesto podujatia: RP MPC Košice, Južná trieda č.10

zobraziť všetky podujatia