Informácie

ATESTÁCIE
V období  15. - 31.12.2015 sa žiadosti o vykonanie atestácie zasielajú na príslušné pracoviská MPC poštou (Dôvod: čerpanie dovolenky...
Zborník príspevkov z medzinárodnej odborno-didaktickej konferencie
VEDENIE ŠKOLY AKO KOORDINÁTOR ROZVOJA ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI
Consumer Classroom
je webová stránka vytvorená na účely spolupráce a je určená pre pedagógov z celej EÚ. Obsahuje vysoko kvalitné materiály a interaktívne nástroje...

Naša činnosť

    English                  Deutsch
 

Metodicko-pedagogické centrum je podľa § 14, ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ústredne riadenou organizáciou MŠVVaŠ SR.

 

AKTUÁLNE:

Oznámenie o protispoločenskej činnosti

 


DP MPC Košice oznamuje, že od 1.1.2015 sa organizácia presťahovala
a sídli na adrese:
Južná trieda 10
040 01 Košice
a to v hotelovej časti Hotelovej akadémie na 6. poschodí.

OPS/OSO z predchádzajúcich kôl výziev 


Plán vzdelávacích aktivít - národný projekt PKRNárodný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

 

Kontakt

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 58
850 05 Bratislava

tel.: +421 2 48 20 94 11
fax:
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

Pripravované podujatia

Vplyv sociálneho prostredia na rozvoj osobnosti dieťaťa
Koniec prihlasovania: 31.05.2016
Miesto podujatia: RP MPC Košice, Južná trieda č.10
Komunikácia pedagogického zamestnanca
Koniec prihlasovania: 31.05.2016
Miesto podujatia: RP MPC Košice, Južná trieda č.10

zobraziť všetky podujatia