Informácie

ATESTÁCIE
Žiadosti o vykonanie atestácie sa podávajú na všetkých pracoviskách MPC v termíne do 30. 6. 2014  a do 31. 12. 2014...
V materských školách pribudne ďalších 52 asistentov učiteľov
V rámci národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2)“ pribudne v školskom roku...
MŠVVaŠ SR vypisuje výberové konanie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto učiteľa slovenského jazyka a akademických...
5. ročník česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy: Moja obľúbená kniha"
vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe

Naša činnosť

    English                  Deutsch
 

Metodicko-pedagogické centrum je podľa § 14, ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ústredne riadenou organizáciou MŠ SR.

AKTUÁLNE:

Nové - XII. kolo výzvy na odborného poradcu vo vzdelávaní 


OPS/OSO z predchádzajúcich kôl výziev 


Plán vzdelávacích aktivít - národný projekt PKRNárodný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

 

Kontakt

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 58
850 05 Bratislava

tel.: +421 2 48 20 94 11
fax:
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

Pripravované podujatia

Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: Učebňa kontinuálneho vzdelávania, ZUŠ, Kováčska 43, Košice
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: Učebňa kontinuálneho vzdelávania, ZUŠ, Kováčska 43, Košice
Plánovanie vyučovania nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: učebne kontinuálneho vzdelávania Košice - Košický kraj
Techniky pozorovania a hodnotenia vyučovacej hodiny nemeckého jazyka
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: učebne kontinuálneho vzdelávania Košice - Košický kraj
Motivujúce prvky vo vyučovaní nemeckého jazyka
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: učebne kontinuálneho vzdelávania Košice - Košický kraj
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky z nemeckého jazyka
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: učebne kontinuálneho vzdelávania Košice - Košický kraj
Tvorba edukačných multimédií
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: učebňa KV - Košice
Geografická exkurzia
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: učebňa KV - Košice
Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: Bratislava
Ľudové zvyky, tradície a remeslá vo výchove mimo vyučovania (Bratislavský región)
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: Bratislava a okolie
Tvorba a vyhodnotenie školského testu (Bratislavský región)
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: Bratislava o okolie
Schule im Wandel (Premena školy) - vzdelávanie e-learningovou formou
Koniec prihlasovania: 03.10.2014
Miesto podujatia: učebne kontinuálneho vzdelávania Bratislava – Bratislavský kraj
3D modelovanie využívaním softvérových produktov CAD v školskej praxi
Koniec prihlasovania: 15.10.2014
Miesto podujatia: učebňa KV - Košice
Trestné právo
Koniec prihlasovania: 15.10.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
Pracovné právo
Koniec prihlasovania: 15.10.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
Teória práva
Koniec prihlasovania: 15.10.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
Hodnotenie žiakov primárneho vzdelávania zamerané na slovné hodnotenie a sebahodnotenie
Koniec prihlasovania: 20.10.2014
Miesto podujatia: Učebňa KV Bratislava
Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania
Koniec prihlasovania: 20.10.2014
Miesto podujatia: Učebňa KV Bratislava

zobraziť všetky podujatia