Informácie

ATESTÁCIE
V období  15. - 31.12.2014 sa žiadosti o vykonanie atestácie zasielajú na príslušné pracoviská MPC poštou (Dôvod: čerpanie dovolenky...
MPC VYHLASUJE LITERÁRNU SÚŤAŽ ĽUDOVÍT ŠTÚR A TRENČIANSKY REGIÓN
Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Trenčíne  a Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Trenčíne pri...
UČITELIA ZÍSKALI VEDOMOSTI, AKO SA BEZPEČNE SPRÁVAŤ V DIGITÁLNOM PRIESTORE
Aké sú riziká digitálneho sveta, aká je prevencia proti takým javom ako kyberšikana, hacking, ako ich rozpoznať a ochrániť deti? Na tieto otázky...
Spolupráca MPC s Výpočtovým strediskom SAV
MPC podpísalo zmluvu o budúcej spolupráci s Výpočtovým strediskom SAV.

Naša činnosť

    English                  Deutsch
 

Metodicko-pedagogické centrum je podľa § 14, ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ústredne riadenou organizáciou MŠ SR.

AKTUÁLNE:

Nové - XIII. kolo výzvy na odborného poradcu vo vzdelávaní


DP MPC Košice oznamuje, že od 1.1.2015 sa organizácia presťahovala
a sídli na adrese:
Južná trieda 10
040 01 Košice
a to v hotelovej časti Hotelovej akadémie na 6. poschodí.


Ocenenie MPC v Komárne


OPS/OSO z predchádzajúcich kôl výziev 


Plán vzdelávacích aktivít - národný projekt PKRNárodný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

 

Kontakt

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 58
850 05 Bratislava

tel.: +421 2 48 20 94 11
fax:
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

Pripravované podujatia

Rozvoj pohybových a rytmických schopností tancom a hudbou v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
Koniec prihlasovania: 27.02.2015
Miesto podujatia: Banská Bystrica pre Banskobystrický kraj, Košice pre Košický a Prešovský kraj
Trhová ekonomika vyžaduje vzdelaného spotrebiteľa
Koniec prihlasovania: 28.02.2015
Miesto podujatia: Pracoviská MPC v rámci SR podľa počtu prihlásených účastníkov
Konštruktivizmus vo vyučovaní anglického jazyka v základných školách
Koniec prihlasovania: 28.02.2015
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
FUNKČNÉ INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDÚCICH VYCHOVÁVATEĹOV
Koniec prihlasovania: 28.02.2015
Miesto podujatia: V regióne Bratislava, resp. podľa požiadaviek Projektu PKR
Kariérová výchova a poradenstvo v školách - overenie profesijných kompetencií podľa §35 ods. 6 zákona 317/2009 Z.z. v znení zákona č. 390/2011 Z.z.
Koniec prihlasovania: 28.02.2015
Miesto podujatia: V regióne Bratislava, resp. podľa požiadaviek projektu PKR
Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie
Koniec prihlasovania: 28.02.2015
Miesto podujatia: V regióne Bratislava, resp. podľa požiadaviek projektu PKR
Zvládanie záťaží v školskom prostredí – rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca
Koniec prihlasovania: 28.02.2015
Miesto podujatia: V regióne Bratislava, resp. podľa požiadaviek projektu PKR
Inovácie v riadení pre vedúcich odborných zamestnancov školských zariadení
Koniec prihlasovania: 28.02.2015
Miesto podujatia: V regióne Bratislava, resp. podľa požiadaviek projektu PKR
Výchovný poradca - overenie profesijných kompetencií podľa §35 ods. 6 zákona 317/2009 Z.z. v znení zákona č. 390/2011 Z.z.
Koniec prihlasovania: 28.02.2015
Miesto podujatia: V regióne Bratislava, resp. podľa požiadaviek projektu PKR
Tvorba úloh pre odborný výcvik - overenie profesijných kompetencií podľa §35 ods. 6 zákona 317/2009 Z.z. v znení zákona č. 390/2011 Z.z.
Koniec prihlasovania: 28.02.2015
Miesto podujatia: V regióne Bratislava, resp. podľa požiadaviek projektu PKR
Poradenské zručnosti pre prácu s adolescentmi - overenie profesijných kompetencií podľa §35 ods. 6 zákona 317/2009 Z.z. v znení zákona č. 390/2011 Z.z.
Koniec prihlasovania: 28.02.2015
Miesto podujatia: V regióne Bratislava, resp. podľa požiadaviek projektu PKR
Problematika šikanovania v školskom prostredí - overenie profesijných kompetencií podľa §35 ods. 6 zákona 317/2009 Z.z. v znení zákona č. 390/2011 Z.z.
Koniec prihlasovania: 28.02.2015
Miesto podujatia: V regióne Bratislava, resp. podľa požiadaviek projektu PKR
Kto žije s nami - vzdelávanie k chápaniu inakosti v predmete nemecký jazyk
Koniec prihlasovania: 08.03.2015
Miesto podujatia: RP MPC BA, Ševčenkova 11, Bratislava
Overenie kompetencií podľa § 35 - VP Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch
Koniec prihlasovania: 20.03.2015
Miesto podujatia: Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj
Overenie kompetencií podľa § 35 - VP Vyučovanie filozofie v občianskej náuke podľa novej koncepcie č. akr.1104/2013 - KV
Koniec prihlasovania: 20.03.2015
Miesto podujatia: Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj

zobraziť všetky podujatia