Informácie

ATESTÁCIE
Žiadosti o vykonanie atestácie sa podávajú na všetkých pracoviskách MPC v termíne do 30. 6. 2014  a do 31. 12. 2014...
5. ročník česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy: Moja obľúbená kniha"
vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe
MŠVVaŠ SR vypisuje výberové konanie
na voľné pracovné miesto učiteľa slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na akademický rok 2014/2015

Naša činnosť

    English                  Deutsch
 

Metodicko-pedagogické centrum je podľa § 14, ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ústredne riadenou organizáciou MŠ SR.

AKTUÁLNE:

Nové - XI. kolo výzvy na odborného poradcu vo vzdelávaní

OPS/OSO z predchádzajúcich kôl výziev 


Plán vzdelávacích aktivít - národný projekt PKRNárodný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

 

Kontakt

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 58
850 05 Bratislava

tel.: +421 2 48 20 94 11
fax:
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

Pripravované podujatia

Rozvoj produktívnych jazykových kompetencií žiaka a ich hodnotenie
Koniec prihlasovania: 31.08.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
Rozvoj komunikačných zručností žiakov na hodinách anglického jazyka
Koniec prihlasovania: 31.08.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
Stratégie vyučovania a učenia sa cudzieho jazyka
Koniec prihlasovania: 31.08.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
Využívanie IKT na hodinách anglického jazyka
Koniec prihlasovania: 31.08.2014
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov
Koniec prihlasovania: 10.09.2014
Miesto podujatia: učebne kontinuálneho vzdelávania Košice - Košický kraj
Kariérový poradca
Koniec prihlasovania: 10.09.2014
Miesto podujatia: učebne kontinuálneho vzdelávania Košice - Košický kraj
Rozvoj základných jazykových zručností v anglickom jazyku pomocou interaktívnej tabule
Koniec prihlasovania: 10.09.2014
Miesto podujatia: učebne kontinuálneho vzdelávania Košice - Košický kraj
Využívanie interaktívnej tabule na hodinách anglického jazyka
Koniec prihlasovania: 10.09.2014
Miesto podujatia: učebne kontinuálneho vzdelávania Košice - Košický kraj
Hry vo vyučovaní nemeckého jazyka na základnej škole a strednej škole
Koniec prihlasovania: 10.09.2014
Miesto podujatia: učebne kontinuálneho vzdelávania Košice - Košický kraj
Tvorba didaktických testov v nemeckom jazyku
Koniec prihlasovania: 10.09.2014
Miesto podujatia: učebne kontinuálneho vzdelávania Košice - Košický kraj
Nové typy a podnety pre výučbu nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ
Koniec prihlasovania: 10.09.2014
Miesto podujatia: učebne kontinuálneho vzdelávania Košice - Košický kraj
Kreslenie v grafickom programe Tux Paint
Koniec prihlasovania: 15.09.2014
Miesto podujatia: učebňa KV - Košice
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Koniec prihlasovania: 15.09.2014
Miesto podujatia: učebňa KV - Košice
3D modelovanie využívaním sofrvérových produktov CAD v školskej praxi
Koniec prihlasovania: 15.09.2014
Miesto podujatia: učebňa KV - Košice
Nové normy STN, EN a ISO v technickom kreslení pre strojárov
Koniec prihlasovania: 15.09.2014
Miesto podujatia: učebňa KV - Košice
Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: Učebňa kontinuálneho vzdelávania, ZUŠ, Kováčska 43, Košice
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: Učebňa kontinuálneho vzdelávania, ZUŠ, Kováčska 43, Košice
Plánovanie vyučovania nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ
Koniec prihlasovania: 30.09.2014
Miesto podujatia: učebne kontinuálneho vzdelávania Košice - Košický kraj

zobraziť všetky podujatia