Informácie

ATESTÁCIE
V období  15. - 31.12.2014 sa žiadosti o vykonanie atestácie zasielajú na príslušné pracoviská MPC poštou (Dôvod: čerpanie dovolenky...
DIDINFO 2015
21. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou o vyučovaní informatiky
Konferencia: Vedenie školy ako koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti
Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Bratislava v spolupráci s Gymnáziom Párovská 1 v Nitre zrealizovalo dňa 9.12. 2014...
Rozvoj gramotnosti - Trenčín
Odborná konferencia pod názvom Rozvoj gramotnosti – príprava pre život, ktorá sa konala v Trenčíne poukázala na význam rozvoja jednotlivých...

Naša činnosť

    English                  Deutsch
 

Metodicko-pedagogické centrum je podľa § 14, ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ústredne riadenou organizáciou MŠ SR.

AKTUÁLNE:

Nové - XIII. kolo výzvy na odborného poradcu vo vzdelávaní


DP MPC Košice oznamuje, že od 1.1.2015 sa organizácia presťahovala
a sídli na adrese:
Južná trieda 10
040 01 Košice
a to v hotelovej časti Hotelovej akadémie na 6. poschodí.


Ocenenie MPC v Komárne


OPS/OSO z predchádzajúcich kôl výziev 


Plán vzdelávacích aktivít - národný projekt PKRNárodný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

 

Kontakt

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 58
850 05 Bratislava

tel.: +421 2 48 20 94 11
fax:
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

Pripravované podujatia

Zimný salón učiteľov ZUŠ
Koniec prihlasovania: 29.01.2015
Miesto podujatia:
Učiteľ a internet
Koniec prihlasovania: 30.01.2015
Miesto podujatia: e- learning, začiatok a koniec v UčKV v Prešove
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov
Koniec prihlasovania: 31.01.2015
Miesto podujatia: Bratislava
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese - 451/2011-KV
Koniec prihlasovania: 10.02.2015
Miesto podujatia: učebňa KV v Košiciach
Viacjazyčnosť vo vyučovaní v základných školách (č. akr. 1332/2013)
Koniec prihlasovania: 15.02.2015
Miesto podujatia: Bratislavský kraj
FUNKČNÉ INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDÚCICH VYCHOVÁVATEĹOV
Koniec prihlasovania: 15.02.2015
Miesto podujatia: V regióne Bratislava, resp. podľa požiadaviek Projektu PKR
Kariérová výchova a poradenstvo v školách
Koniec prihlasovania: 15.02.2015
Miesto podujatia: V regióne Bratislava, resp. podľa požiadaviek projektu PKR
Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie
Koniec prihlasovania: 15.02.2015
Miesto podujatia: V regióne Bratislava, resp. podľa požiadaviek projektu PKR
Zvládanie záťaží v školskom prostredí – rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca
Koniec prihlasovania: 15.02.2015
Miesto podujatia: V regióne Bratislava, resp. podľa požiadaviek projektu PKR
Výchovný poradca ako dôležitý článok celoživotného poradenstva
Koniec prihlasovania: 15.02.2015
Miesto podujatia: V regióne Bratislava, resp. podľa požiadaviek projektu PKR
Inovácie v riadení pre vedúcich odborných zamestnancov školských zariadení
Koniec prihlasovania: 15.02.2015
Miesto podujatia: V regióne Bratislava, resp. podľa požiadaviek projektu PKR
Výchovný poradca
Koniec prihlasovania: 15.02.2015
Miesto podujatia: V regióne Bratislava, resp. podľa požiadaviek projektu PKR
Tvorba úloh pre odborný výcvik
Koniec prihlasovania: 15.02.2015
Miesto podujatia: V regióne Bratislava, resp. podľa požiadaviek projektu PKR
Komunikačné zručnosti pre výchovu, poradenstvo a prevenciu
Koniec prihlasovania: 15.02.2015
Miesto podujatia: V regióne Bratislava, resp. podľa požiadaviek projektu PKR
Poradenské zručnosti pre prácu s adolescentmi
Koniec prihlasovania: 15.02.2015
Miesto podujatia: V regióne Bratislava, resp. podľa požiadaviek projektu PKR
Problematika šikanovania v školskom prostredí
Koniec prihlasovania: 15.02.2015
Miesto podujatia: V regióne Bratislava, resp. podľa požiadaviek projektu PKR
Rozvoj pohybových a rytmických schopností tancom a hudbou v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
Koniec prihlasovania: 27.02.2015
Miesto podujatia: Banská Bystrica pre Banskobystrický kraj, Košice pre Košický a Prešovský kraj
Trhová ekonomika vyžaduje vzdelaného spotrebiteľa
Koniec prihlasovania: 28.02.2015
Miesto podujatia: Pracoviská MPC v rámci SR podľa počtu prihlásených účastníkov
Konštruktivizmus vo vyučovaní anglického jazyka v základných školách
Koniec prihlasovania: 28.02.2015
Miesto podujatia: Bratislavský kraj

zobraziť všetky podujatia