Informácie

ATESTÁCIE
Metodicko-pedagogické centrum (MPC) informuje záujemcov o vykonanie atestácie, že žiadosti o vykonanie atestácie sa v tomto období podávajú do 31. 12. 2016 v elektronickej aj printovej forme.
Pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia o ukončení vzdelávania a o vykonaní atestácie
Metodicko-pedagogické centrum vydáva tieto pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia zo vzdelávania absolvovaného na niektorom regionálnom alebo detašovanom pracovisku MPC alebo duplikát osvedčenia o vykonaní atestácie
Výzva pre učiteľov ruského jazyka - jazyková stáž v Ruskej federácii
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-pedagogické centrum
vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie pre ruský jazyk na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2017/2018.
Výsledok výzvy na prihlásenie do národného projektu pre ZŠ a MŠ
Dovoľujeme si zverejniť výsledný zoznam ZŠ a MŠ pre implementáciu aktivít v rámci pripravovaného NP „Škola otvorená všetkým“
Participácia MPC na medzinárodnom projekte MOKKA
Od októbra 2016 sa začne na MPC implementovať projekt MOKKA (MOdellentwicklung: Kunst und Kreativität als Alternative), Vývoj modelov: Umenie a tvorivosť ako alternatívy. Projekt je financovaný z prostriedkov grantového programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2. Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá.
MPC sa stretlo s partnerom z Českej republiky
Generálna riaditeľka Metodicko-pedagogického centra Mgr. Danka Kapucianová so svojimi spolupracovníkmi privítala na pôde sídla Metodicko-pedagogického centra (MPC) v Bratislave predstaviteľov Národného inštitútu pre ďalšie vzdelávanie
Školská aktovka 2016
Metodicko-pedagogické centrum pred rokom prišlo s nápadom pomocou charitatívnej zbierky Školská aktovka podporiť v letnom predškolskom období tých, ktorí to podľa nás najviac potrebujú, najmä viacpočetné rodiny. Úspešne sme spolu vyzbierali pomôcky pre 29 detí zo 14 rodín a pomohli aj niekoľkým centrám voľného času (CVČ).
Pokračujeme v rozvíjaní finančnej gramotnosti
Regionálne pracovisko MPC Bratislava zrealizovalo 17. 6. 2016 ďalší odborno-metodický seminár, ktorý bol určený koordinátorom finančnej gramotnosti na škole a učiteľom pre nižšie stredné vzdelávanie
Spolupráca v oblasti prevencie proti prejavom extrémizmu pokračuje
RP MPC Bratislava pripravilo v spolupráci s odborom extrémizmu a diváckeho násilia úradu kriminálnej polície Prezídia PZ dňa 16. 6. 2016 pre vedúcich pedagogických zamestnancov odborný seminár, ktorý vychádzal z Koncepcie bola proti extrémizmu na roky 2015 – 2019.
Interpretácia literárneho textu diela Pišťánek, Tarageľ: Sekerou a nožom
Dňa 9. júna 2016 sa uskutočnil seminár pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry pod názvom Interpretácia literárneho textu diela Pišťánek , Tarageľ: Sekerou a nožom.
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti v teréne
Pravidelne každý rok organizuje Regionálne pracovisko Bratislava spolu s občianskym združením Ekovýlety exkurziu do Národného parku Donau Auen.
Nábor slovenských kandidátov na expertov
Spoločný technický sekretariát programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vyhlasuje nábor slovenských kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko
Metodicko-pedagogické centrum prijalo delegáciu španielskych učiteľov
Výmena medzinárodných skúseností z oblasti vzdelávania bola predmetom pracovného stretnutia učiteľov anglického jazyka zo Španielska s učiteľmi pre kontinuálne vzdelávanie Metodicko-pedagogického centra v Bratislave.
Zborník príspevkov z medzinárodnej odborno-didaktickej konferencie
VEDENIE ŠKOLY AKO KOORDINÁTOR ROZVOJA ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI
Consumer Classroom
je webová stránka vytvorená na účely spolupráce a je určená pre pedagógov z celej EÚ. Obsahuje vysoko kvalitné materiály a interaktívne nástroje určené na výučbu 12 až 18-ročných žiakov a študentov, zamerané na získavanie praktických spotrebiteľských zručností.
Spotrebiteľská výchova „SPOTREBA PRE ŽIVOT“
VYHODNOTENIE - 18. ročníka súťaže
Mladí reportéri - predlženie termínu súťaže
Z dôvodu veľkého záujmu sa PREDLŽUJE TERMÍN PRIHLASOVANIA súťažných prác i súťažných časopisov do súťaže „Mladí reportéri“ až do 30.6. 2015 – takže ak ste to doteraz nestihli, máte výbornú šancu ešte do konca tohto mesiaca.
Dúhový kolotoč 2015
9. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku
METODICKÝ DEŇ PRE UČITEĽKY MATERSKÝCH ŠKÔL V TREBIŠOVE
Cenné informácie zamerané na analýzu školských vzdelávacích programov a rady, ako plánovať výchovno-vzdelávacie činnosti a zaznamenávať zápisy do triednej knihy, získali účastníci odborného seminára s názvom Metodický deň pre učiteľky materských škôl.
ROCEPO PRACUJE NA VÝSKUME, ZAZNAMENÁVA PRÁCU ÚSPEŠNÝCH UČITEĽOV
Štvrtáci a piataci ZŠ Mládežnícka 3 v Košiciach - Šaci boli zapojení do plánovaného výskumného pozorovania. Zamerané je na prácu učiteľov s učebným textom a so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia v 4. a 5. ročníku.
Informácia - Klub učiteľov nultého ročníka
Stretnutie učiteľov s názvom Klub učiteľov nultého ročníka pripravuje Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov. Určený je pre učiteľov Prešovského i Košického kraja, ktorí pracujú so žiakmi pochádzajúcimi zo sociálne znevýhodneného prostredia špecifický v nultom ročníku.
Výzva pre učiteľov ruskeho jazyka - jazyková stáž v Ruskej federácii
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-pedagogické centrum
vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku
na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2015/2016
UČITELIA SA OBOZNAMOVALI SO SÚČASNÝM UMENÍM A NOVÝMI MÉDIAMI
Ako využívať nové elektronické médiá, digitálny fotoaparát či grafické programy v súčasnej výtvarnej výchove? Aj o týchto témach sa hovorilo na metodickom stretnutí pre výtvarných pedagógov druhého stupňa základných a stredných škôl.
SEMINÁR SA KONÁ NA VÝSTAVE, JEHO SÚČASŤOU BUDE AJ TVORIVÁ DIELŇA
V spolupráci s Domom umenia/Kunsthalle Bratislava organizuje Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava metodické stretnutie pre pedagógov výtvarných predmetov.
ANGLICKÝ LEKTOR RADIL UČITEĽOM
Metodický seminár pre učiteľov anglického jazyka zo stredných škôl, osemročných gymnázií a jazykových škôl v spolupráci s vydavateľstvom Macmillan  Education, zrealizovalo v stredu 29. apríla 2015 Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko v Nitre.
PRAKTICKÉ CVIČENIA POMÁHAJÚ ŽIAKOM ROZVÍJAŤ ODBORNÉ KOMPETENCIE
Metódy a využitie praktických cvičení zameraných na rozvoj kompetencií potrebných  v oblasti gastronómie, hotelierstva,  obchodu  a služieb ponúkol odborný seminár pre učiteľov ekonomických predmetov, ktorý pripravilo dňa 23. apríla 2015 Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko v Trenčíne v spolupráci  s autorom  metodického materiálu Petrom Huľom.
SEMINÁR PONÚKOL NÁVODY, AKO ROZVÍJAŤ KĽÚČOVÉ SPÔSOBILOSTI A ZRUČNOSTI
Zásadné aspekty tvorby modelov vyučovacích jednotiek, ktoré podporujú produkciu rôznych písomných i ústnych komunikátov žiakov, kompetentné čítanie textov a adekvátne vyjadrovanie postojov a názorov, tvorili obsah odborného seminára pre učiteľov základných a stredných škôl s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra a dejepis.
Mediálna výchova príklady dobrej praxe
Snahou Medzinárodného centra mediálnej gramotnosti (IMEC) je podporovať realizáciu kvalitných vzdelávacích aktivít z oblasti mediálnej výchovy na školách. Aj preto sa jeho členovia rozhodli vyhlásiť súťaž o najlepšie príklady dobrej praxe v oblasti mediálnej výchovy na základných a stredných školách. Do hodnotenia, ktoré je prvým svojho druhu na Slovensku, sa prihlásilo celkovo 23 projektov, z ktorých komisia ocenila štyri
Spotrebiteľská výchova žiakov - SPOTREBA PRE ŽIVOT
18. ročník celoslovenskej a 15. ročník medzinárodnej súťaže
Zapojte sa do medziškolskej súťaže Consumer Classroom!
Ak chcete vytvoriť  žartový a inovatívny cezhraničný project s inou európskou školou o  každodenných problémoch, účasť v súťaži Consumer Classroom je to správne miesto!
Učiteľov školíme ako využiť „tabletovú učebňu“
Tisíc škôl so zriadenými tabletovými učebňami bude môcť už čoskoro využívať možnosti riešenia Samsung School. Od dnes sa vďaka spolupráci národných projektov Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (Digiškola) a Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV) realizujú školenia „Manažment tabletovej učebne“, ktoré učiteľov oboznámia ako viesť vyučovanie jednoduchšie a pútavo s využitím moderných technológií.
GEOGRAFICKÝ SEMINÁR PONÚKOL ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE O ŽIVOTE V ÁZII
Metodicko-pedagogické centrum zorganizovalo odborný geografický seminár pre učiteľov vlastivedy a geografie základných a stredných škôl. Ponúkol zaujímavé informácie o Ázii.
UČITELIA ZÍSKALI VEDOMOSTI, AKO SA BEZPEČNE SPRÁVAŤ V DIGITÁLNOM PRIESTORE
Aké sú riziká digitálneho sveta, aká je prevencia proti takým javom ako kyberšikana, hacking, ako ich rozpoznať a ochrániť deti? Na tieto otázky získali odpovede učitelia základných a stredných škôl, ktorí sa 24. februára 2015 zúčastnili seminára zameraného na prevenciu IT kriminality rizík digitálneho sveta.
Spolupráca MPC s Výpočtovým strediskom SAV
MPC podpísalo zmluvu o budúcej spolupráci s Výpočtovým strediskom SAV.
Nový projekt na zlepšenie hodín angličtiny
nový národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“
DIDINFO 2015
21. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou o vyučovaní informatiky
Konferencia: Vedenie školy ako koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti
Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Bratislava v spolupráci s Gymnáziom Párovská 1 v Nitre zrealizovalo dňa 9.12. 2014 medzinárodnú konferenciu zameranú na možnosti implementácie čitateľskej gramotnosti do vyučovacieho procesu všetkých predmetov pod vedením školy. Diskutovať na tému prišlo viac ako sedemdesiat riaditeľov škôl Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja.
Rozvoj gramotnosti - Trenčín
Odborná konferencia pod názvom Rozvoj gramotnosti – príprava pre život, ktorá sa konala v Trenčíne poukázala na význam rozvoja jednotlivých tipov gramotnosti ako dôležitej súčasti kvalitného vzdelania na Slovensku
„INKLUZÍVNA MATERSKÁ ŠKOLA JE DOBRÁ ŠKOLA“
konferencia Banská Bystrica 29. októbra
KONFERENCIA ROZVOJ GRAMOTNOSTI – PRÍPRAVA PRE ŽIVOT
Učitelia si vymenili skúsenosti na tému rozvoja gramotnosti
Projekt PRINED mení filozofiu školy - od segregácie cez integráciu k inklúzii
Začleňovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do škôl v rámci inkluzívneho vzdelávania bolo témou dvojdňovej odbornej konferencie , ktorá sa konala 23. a 24. októbra 2014 v Banskej Bystrici a Prešove. Odborníci venujúci sa tejto oblasti na nej diskutovali o prvých výsledkoch realizácie národného projektu PRINED - Projekt inkluzívnej edukácie.
V materských školách pribudne ďalších 52 asistentov učiteľov
V rámci národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2)“ pribudne v školskom roku 2014/2015 viac  ako 50 pedagogických asistentov. Ich počet sa tak zvýši z pôvodných 110 na 162.
Spolupráca MPC so Štátnou pedagogickou univerzitou v Petrohrade
Metodicko-pedagogické centrum  podpísalo dňa 26.8.2014 Memorandum o spolupráci so Štátnou pedagogickou univerzitou Hercena Ruskej federácie v Petrohrade.
Konferencia MPC k 100. výročiu formovania čs. légií.
História légií, od slávy a víťazstiev k nedoceneniu (podceňovaniu)
Pocta sv. Cyrilovi a Metodovi
Na Bratislavskom hrade predstavili novú publikáciu Metodicko–pedagogického centra
Inovácie vo vzdelávaní dospelých
Výmena skúseností medzi Slovenskom a Fínskom
Dúhový kolotoč 2014
Deti výtvarne interpretovali diela veľkých majstrov
Memorandum o spolupráci MPC a ŠŠI
Štátna školská inšpekcia a Metodicko-pedagogické centrum majú spoločný cieľ - skvalitňovať vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
Prezentácia EIPASS
(Európskeho informačného preukazu)
Dúhový kolotoč
8. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku
Zahraničná spolupráca
Prijatie delegácie z Bieloruska v MPC
Supervízny seminár Nové trendy v materskej škole
Mediálna výchova má opodstatnenosť už v predškolskom veku
8. medzinárodná konferencia
ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMAČNÉ A KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL
MŠVVaŠ SR vypisuje výberové konanie
na voľné pracovné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry a učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na akademický rok 2014/2015
Správa: Metodický deň pre učiteľov environmentálnej výchovy ZŠ a SŠ
Dňa 14.01.2014 DP MPC Nitra v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia uskutočnilo Metodický deň pre učiteľov environmentálnej výchovy ZŠ a SŠ.
Metodicko - pedagogické centrum skvalitňuje obsah vzdelávania učiteľov v oblasti novodobých dejín
Metodicko - pedagogické centrum v zastúpení generálnej riaditeľky Ing. Henriety Crkoňovej a Ústav  pamäti národa v zastúpení PaedDr. ThDr. Ondreja Krajňáka, PhD., predsedu  správnej rady podpísali dňa12. februára 2014 Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je skvalitnenie tvorby a realizácie výchovnovzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov v oblasti novodobých dejín, histórie, etiky, náboženstva, regionálnej histórie a literatúry.
Medziškolská súťaž
Nakupovanie cez internet: Získajte dostatok informácií na správne rozhodnutia!
Consumer Classroom
je webový portál financovaný EÚ pre učiteľov v celej EÚ, ktorý slúži ako zdroj pre vzdelávanie spotrebiteľov.
Pedagogické rozhľady sa v novom čísle zameral na problematiku mediálnej výchovy
Najnovšie vydanie časopisu Pedagogické rozhľady sa tematicky zameralo na mediálnu výchovu a s ňou spojenú mediálnu gramotnosť.
MPC prijalo odborníkov na predprimárne vzdelávanie z Ruskej federácie
Dňa 5.12.2013 o 9.30 hod. sa na pôde generálneho riaditeľstva MPC uskutočnilo prijatie odborníkov na predprimárne vzdelávanie z Ruskej federácie, z Ruskej pedagogickej štátnej univerzity A.N. Gercena zo Sankt Petersburgu.
V poradí piaty ročník konferencie Zdravie detí
vzdelávanie a prevencia v školách bol venovaný problematike zvyšujúceho sa rizika a nárastu detskej populácie s nadváhou
Podpora v Plaveckom Štvrtku prináša prvé výsledky
PLAVECKÝ ŠTVRTOK – Situácia na základnej škole v Plaveckom Štvrtku sa za posledné dva roky stala neúnosnou. Pedagógovia si už nevedeli rady s nedisciplínou a agresivitou žiakov z miestnej rómskej komunity. Obec a škola požiadali o pomoc aj Metodicko-pedagogické centrum. To s pomocou ministerstva školstva uskutočňuje projekt, ktorý po dvoch mesiacoch od spustenia prináša prvé výsledky.
Šanca pre učiteľov základných škôl: 1000 nových učebných zdrojov pre žiakov
Metodicko-pedagogické centrum, ktoré realizuje národný projekt Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít, vyhlásilo na web stránke projektu Výzvu na tvorbu učebných zdrojov pre žiakov základných škôl s celodenným výchovným systémom.
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
medzi Metodicko–pedagogickým centrom a Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Konferencia Zdravie detí, vzdelávanie a prevencia
Sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR v spolupráci s Metodicko-pedagogickým  centrom v Bratislave a Celoslovenskou sekciou pre školské stavovanie organizuje v dňoch 18. a 19. novembra 2013 v Banskej Bystrici konferenciu Zdravie detí, vzdelávanie a prevencia.
Dobré meno MPC v zahraničí
Médiá, právna ochrana dieťaťa predškolského veku a ich pedagogická  podpora
Splnomocnenec vlády na návšteve v MPC Prešov
PREŠOV – Delegácia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na čele s Petrom Pollákom v piatok 5. októbra navštívila regionálne pracovisko Metodicko pedagogického centra v Prešove. Práve tam MPC zriadilo hlavné projektové kancelárie národných  projektov, ktoré sa týkajú marginalizovaných rómskych komunít na základných a materských školách.
Konkrétny krok k podpore ľudových remesiel, tradícií a zvykov v našich školách.
Metodicko - pedagogické centrum v zastúpení generálnej riaditeľky Ing. Henriety Crkoňovej a Ústredie ľudovej umeleckej výroby v zastúpení generálnej riaditeľky Mgr. Dany Kľučárovej, PhD. podpísali dňa 24. septembra 2013 Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je skvalitnenie tvorby a realizácie výchovnovzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov v oblasti tradičnej výroby a remesiel ako aj  návrat prvkov ľudovej kultúry do výchovnovzdelávacieho procesu.
Zrušenie stornovania vydaných potvrdení o publikovaní Osvedčenej pedagogickej skúsenosti/Osvedčenej skúsenosti odbornej praxe
Zrušenie stornovania vydaných potvrdení o publikovaní  Osvedčenej pedagogickej skúsenosti/Osvedčenej skúsenosti odbornej praxe na základe výkladu Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu SR k vydanému stornu potvrdení o publikovaní v rámci Osvedčenej pedagogickej skúsenosti/Osvedčenej skúsenosti odbornej praxe
Príručky pre prijímateľa NFP – OPV
MŠVVaŠ SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa NFP – OPV (aktuálna verzia 7.0, platná od 11.2.2013, účinná dňa 12.2.2013)
„Zaujímajú nás názory pedagógov o profesijnom rozvoji.“
Vážená pani kolegyňa, pán kolega,
obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri vyplnení ankety.
Informačné semináre o projektovom vyučovaní v projekte PROLES
Informačné semináre pre učiteľov, na ktorých budú predstavené najzaujímavejšie žiacke projekty, ktoré boli vytvorené v rámci spolupráce základných škôl a výskumných a vývojových pracovísk v lesníctve a ekológii lesa formou projektového vyučovania.
Výzva pre učitelov ruského jazyka - jazyková stáž v Rusku
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Metodicko-pedagogické centrum
 
vypisujú prvú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii pre rok 2012.
Slovenské národné múzeum vyhlasuje verejnú zbierku na obnovu hradu Krásna Hôrka
Národná kultúrna pamiatka hrad Krásna Hôrka bol dňa 10. marca 2012 poškodený následkom rozsiahleho požiaru. Slovenské národné múzeum ďakuje všetkým ľuďom, ktorí vynaložili a ešte stále vynakladajú obrovskú námahu na záchranu hradu Krásna Hôrka a jeho zbierok. Ďakujeme tiež všetkým tým, ktorí nás počas týchto dní podporujú, a ktorí si uvedomujú dôležitosť ochrany a obnovy nášho kultúrneho dedičstva.
Dúhový kolotoč
6. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku
Európska značka 2012 a Európsky učiteľ jazykov roka 2012

Vážená pani /Vážený pán,

dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc a spoluprácu pri realizácii informačnej kampane súťaže Európskej komisie s názvom „Európska značka 2012“ a „Európsky učiteľ jazykov roka 2012“ na Slovensku, t.j. pri šírení Výzvy na podanie prihlášok do oboch súťaží. Termín na predloženie prihlášok je 18.apríl 2012.

VÝZVA NA POZÍCIU - Odborný poradca vo vzdelaní 8.1.5

MPC vyhlasuje druhé kolo výzvy pre pedagogických a odborných zamestnancov na pozíciu 8.1.5 Odborný poradca vo vzdelávaní v rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov.

Smernica č. 4/2012
Dôležitá informácia pre riaditeľov škôl a  školských zariadení a štatutárnych zástupcov zriaďovateľov škôl: smernica č. 4/2012
Metodické usmernenie č. 2/2011 k povinným evidenciám školskej knižnice
Týmto metodickým usmernením sa upravuje postup pri povinných evidenciách školskej knižnice, ktorá bola zriadená v súlade so zákonom 183/2000 Z. z. o knižniciach.
Metakognitívne stratégie rozvíjajúce proces učenia sa žiakov

Metodicko-pedagogické centrum pre Vás pripravilo novú príručku na rozšrenie Vašich kopetencií s nazvom Metakognitívne stratégie rozvíjajúce proces učenia sa žiakov.

Túto publikáciu a aj mnohe daľšie nájdete v oddelení Vzdelávacia činnosť > Publikácie alebo jednoduchšie kliknutím sem. 

Stanovisko Metodicko-pedagogického centra k článku „Verejná súťaž rovná sa najnižšia cena? Nie vždy“ zverejnenom v denníku Pravda
Informácie uvedené v tomto článku potvrdzujú, že Metodicko-pedagogické centrum postupovalo v súlade s legislatívou pre oblasť verejného obstarávania.
Vytváranie koherentných a celoplošných adaptačných programov pre začínajúcich učiteľov
Vždy v septembri prichádza do našich skôl nemálo začínajúcich kolegov, ktorí vyžadujú metodickú pomoc na zvládnutie požiadaviek profesie i školy. Veríme, že príručka poslúži nielen na účely informovanosti o procesoch adaptácie začínajúcich učiteľov v krajinách Európskej únie, ale aj akometodická pomôcka pre školský manažment pri tvorbe programov adaptačného vzdelávania uvádzajúcichpedagogických a odborných zamestnancov skôl a školských zariadení(mentorov).
Základné a stredné školy získajú učebne kontinuálneho vzdelávania a výpočtovú techniku
Metodicko-pedagogické centrum (MPC) obstaralo v rámci národného projektu Profesijný rast pedagogických zamestnancov 12 050 nových notebookov a príslušnú výpočtovú techniku, ktorá bude slúžiť ako učebné pomôcky pre vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. V elektronickej aukcii, ktorá prebehla 9. augusta 2011 zvíťazila v konkurencii ďalších štyroch firiem s najnižšou cenou 7 608 695 (bez DPH) spoločnosť DATALAN a.s.. Včera, t.j. 29. septembra 2011 podpísali MPC a DATALAN zmluvu.
Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
Slovenská pedagogická knižnica vyhlasuje 7. ročník
„Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“
k Medzinárodnému dňu školských knižníc - 24. októbra 2011
Vyhodnotenie súťaže "NOVÉ LOGO MPC"

Súťaž "Nové logo MPC" bola ukončená dňa 9.9.2011 o 12:00h. Víťazovi Petrovi Pirončiakovi gratulujeme.

Súťaž na obálku časopisu Pedagogické rozhľady

Redakcia časopisu Pedagogické rozhľady vyhlasuje súťaž na obálku časopisu Pedagogické rozhľady.

Viac informacií v prilohe.

Modelový európsky parlament - Aktuálna informácia

Realizácia medzinárodného projektu Modelový európsky parlament (ďalej len MEP) je v roku 2011 pozastavená. Od roku 2012 bude MEP opäť pokračovať. Za realizáciu MEP bude zodpovedný Slovenský inštitút mládeže – IUVENTA (http://www.iuventa.sk).

V prípade akýchkoľvek informácií prosíme kontaktovať vedenie IUVENTY.

 

Zmena prevádzky počas hlavných školských prázdnin na MPC

Oznamujeme Vám, že v termíne od 11.7.2011 – 26.8.2011, čiže počas hlavných školských prázdnin, bude skrátený letný prevádzkový čas.

Pozvánka na konferenciu

Pozvánka na medzinárodnu konferenciu Škola - Statický element v sociálnej dynamike

bližšie informacie na stránke http://pdfweb.truni.sk/jasna/

Národná správa HBSC za roky 2009/2010
Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch medzinárodnej štúdie HBSC.
Informácia k vyhlásenej súťaži MPC „LOGO MPC“
Súťaž "Logo Metodicko-pedagogického centra"
Pozvánka na konferenciu
7. národná konferencia vydavateľstva Macmillan pre učiteľov anglického jazyka...
Konferencia ELTFORUM
ELTFORUM si vás dovoľuje pozvať na svoju prvú konferenciu...
Dúhový kolotoč
MPC v spolupráci s partnermi vypisuje 5. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku.
Výberové konania na voľné miesta učiteľov v zahraničí
Sekcia medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR...
Pozvánka na konferenciu
5. medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu.
Pozvánka na prezentáciu knižnično-informačných systémov
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica P. O. Hviezdoslava...
Podpora zdravia ústnej dutiny
Brožúra svetovej zdravotníckej organizácie od prof. Poula Erika Petersena pre základné školy.
Mládežnícka cena Karola Veľkého 2011

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku vyhlásila nový ročník súťaže...

 

Prihlasovanie sa na akreditované vzdelácie programy
MPC poskytuje akreditované vzdelávanie v rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov.
Vzorový pracovný poriadok pre školy a školské zariadenia
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydáva podľa § 14 ods. 6 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vyjadrení Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku tento pracovný poriadok, ktorý je vzorový na vypracovanie pracovného poriadku škôl a školských zariadení, ktoré sú zamestnávateľmi, a pre zriaďovateľov, ktorí sú zamestnávateľmi pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení.
Prieskum vzdelávacích potrieb
Dovoľujeme si vás touto cestou požiadať o spoluprácu pri zisťovaní vašich vzdelávacích potrieb.
Zoznam podporených škôl
V rámci projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov...
Študijné pobyty v Bavorsku
V súlade s uzneseniami Programu slovensko-bavorskej spolupráce a slovensko-saskej spolupráce  ponúkajú obe nemecké spolkové krajiny v školskom roku 2010/2011 možnosť študijných pobytov  v Bavorsku a v Sasku.  Študijné pobyty sú určené pre vyučujúcich nemeckého jazyka.
Výzva pre školy - 2. kolo
Jedným z cieľov aktivity 4.2 Zariadenie a vybavenie NP PKR na odborné aktivity je vybudovanie 260 učební kontinuálneho vzdelávania.
Akreditované vzdelávacie programy
Ministerstvo školstva SR vydalo prvých päť akreditácií programov kontinuálneho vzdelávania pre  Metodicko-pedagogické centrum.
Oznámenie
Ponuka akreditovaných vzdelávacích programov,
Zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca na kontinuálne vzdelávanie.
Súťaž Euroscola 2010
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku vyhlásila súťaž organizovanú v rámci programu Euroscola.
Finančná gramotnosť
Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.0 je otvoreným dokumentom,  v ktorom sa uvádza, akými poznatkami, zručnosťami a skúsenosťami musia pedagogickí zamestnanci a žiaci disponovať, aby mohli nepretržite rozširovať svoje vedomosti o osobných financiách podľa toho, ako sa budú meniť ich zodpovednosti a príležitosti.
NÁVRH plánu kontinuálneho vzdelávania
Dlho očakávané prebiehajúce zmeny v školstve sú významné a nie sú jednoduché. Nová legislatíva jasne definuje ďalšie smerovanie rozvoja profesionality pedagógov. Profesijný rozvoj bude zabezpečovaný kontinuálnym vzdelávaním ako súčasť celoživotného vzdelávania.
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania
Ministerstvo školstva SR ako riadiaci orgán Operačného programu vzdelávanie zadalo Metodicko-pedagogickému centru priame zadanie na vypracovanie národného projektu „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“. Odbornou garantkou projektu je PhDr. Viera Hajdúková, PhD. Projektovou manažérkou projektu je Mgr. Beata Šlahorová. Po odbornej a organizačnej stránke ho bude realizovať Metodicko-pedagogické centrum. Je financovaný z prostriedkov  Európskeho sociálneho fondu.