„INKLUZÍVNA MATERSKÁ ŠKOLA JE DOBRÁ ŠKOLA“


Banská Bystrica 29. októbra

Ako pripraviť deti z marginalizovaných rómskych komunít, aby úspešne zvládli nástup do základnej školy ako aj život v spoločnosti? Aj o tom bola národná konferencia pod názvom „Inkluzívna materská škola – dobrá škola,“ ktorá sa konala v utorok 28. októbra 2014 v Banskej Bystrici a hodnotila viac ako ročné pôsobenie projektu. Konferenciu organizovalo Metodicko-pedagogické centrum v rámci národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2). Jeho cieľom je vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť vzdelanostnú úroveň detí z marginalizovaných rómskych komunít a zlepšiť ich pripravenosť pred vstupom na základnú školu.

Dokumenty na stiahnutie

TLAČOVÁ SPRÁVA pdf (0,71 Mb)