„Prevencia vo výžive detí – teória a prax“

 

V Banskej Bystrici sa konala medzinárodná konferencia o zdravej výžive detí

V Banskej Bystrici sa 16. a 17. októbra 2014 konala medzinárodná konferencia „Prevencia vo výžive detí - teória a prax“. Hlavné témy konferencie boli zamerané na zhodnotenie súčasného stavu školského stravovania u nás a v zahraničí, zdravú výživu, prevenciu a vzdelávanie v oblasti správneho stravovania detí. Na konferencii sa zúčastnilo celkom 238 účastníkov.

Konferenciu otvorila Ing. Iveta Vargová, riaditeľka regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra Banská Bystrica. Poukázala na skutočnosť, že prevencia je najlepším prostriedkom predchádzania vzniku negatívnych dôsledkov nesprávneho stravovania a pasívneho životného štýlu detí.
Pozvanie na konferenciu prijala podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky pani Renáta Zmajkovičová. Účastníkov konferencie oboznámila s návrhom zákona o zákaze predaja vybraných druhov potravín v školských bufetoch a automatoch.

Na konferencii vystúpili odborníci z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Štátneho pedagogického ústav a ďalších inštitúcií.

Zahraniční hostia z Maďarska a Švédska predstavili systémy školského stravovania vo svojich krajinách. Dr. Éva Mártos z Národného výskumného inštitútu stravovania a výživy z Maďarska vystúpila  s prezentáciou „Realizácia zdravého stravovania v školách – Prečo potrebujeme nariadenia?“. Konštatovala, že u detí vo veku sedem rokov každé štvrté dievča a každý piaty chlapec trpia obezitou. Uviedla, že v súčasnosti je stravovanie detí v školách rizikové, pre vysoký podiel tukov, cukru, soli a malý podiel zeleniny a ovocia. Preto maďarská vláda prijala nariadenie, ktorým chce tento stav v školskom stravovaní riešiť a zároveň eliminovať negatívne faktory ovplyvňujúce nadváhu a obezitu detí. Pani Anna-Karin Quetel z Národnej agentúry pre stravovanie a výživu, Švédsko, vo svojej video prezentácii predstavila systém a zabezpečenie školského stravovania v školách vo Švédsku a vývoj ich stravovacieho systému v posledných 10 - 15 rokoch.