Akreditované vzdelávacie programy

Ministerstvo školstva SR vydalo prvých päť akreditácií programov kontinuálneho vzdelávania pre  Metodicko-pedagogické centrum.
Ide o funkčné vzdelávanie pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov s názvom Riadenie školy a školského zariadenia, druhým je funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich zamestnancov Inovácie v riadení školy a školského zariadenia. Za tieto druhy kontinuálneho vzdelávania sa kredity nepriznávajú. Ďalším akreditovaným je program Finančná gramotnosť - aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov základných a stredných škôl a jazykových škôl. Za tento program je možné získať 14 kreditov. Za aktualizačné vzdelávanie pre všetkých učiteľov, vychovávateľov, majstrov odbornej výchovy a odborných zamestnancov Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania bude priznaných 10 kreditov. Ďalším akreditovaným aktualizačným vzdelávaním pre učiteľov základných a stredných škôl, vychovávateľov, pedagogických asistentov, majstrov odbornej výchovy a učiteľov kontinuálneho vzdelávania je Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania. Zaň môže absolvent dostať 10 kreditov. Doba platnosti uvedených akreditácií je od 5. februára 2010 do  4. februára 2016. Všetky spomínané programy nájdete na našej stránke http://www.mpc-edu.sk/vzdelavacia-cinnost/akreditovane-vzdel-programy , kde budeme postupne zverejnovať akreditované vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania MPC.