Konferencia MPC k 100. výročiu formovania čs. légií.


História légií, od slávy a víťazstiev k nedoceneniu (podceňovaniu)

Presne sto rokov uplynulo od obdobia kedy začal vznikať československý zahraničný odboj, od obdobia, kedy sa začali formovať československé légie. Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Bratislava si toto výročie pripomenulo zorganizovaním celoslovenskej konferencie 100 rokov spomienok s podtitulom Učíme sa z histórie.
ZLATÉ MORAVCE. Podujatie sa konalo 3. júla v historických priestoroch Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, záštitu prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.
Pred piatimi rokmi Česká a Slovenská republika potvrdili Memorandom o vzájomnej spolupráci pri realizácii Projektu Legie 100, ktorý reflektuje sté výročia vzniku a pôsobenia československých légií v rokoch 1914 až 1920.  „A práve tu je priestor pre Metodicko-pedagogické centrum,  ktoré touto konferenciou napĺňa obsah projektu Legie 100. Máme dostatočný odborný potenciál, aby sme preniesli všetko to, čo vznikne teraz a následne po tomto stretnutí do škôl prostredníctvom našich erudovaných lektorov. Máme ambíciu vytvoriť  viacero skupín učiteľov z rôznych regiónov Slovenska a preniesť tieto idey tam, kde majú najväčší význam, k našim žiakom a študentom,“ povedal Ing. Peter Dubovan, poverený zastupovaním generálnej riaditeľky Metodicko-pedagogického centra.
História formovania a pôsobenia légií je našou spoločnou s Českou republikou a tak sa konferencie zúčastnili aj zástupcovia rezortu školstva i obrany ČR i akademickej obce. Odborný program konferencie oslovil viac ako stovku účastníkov, z toho 50 učiteľov najmä dejepisu, slovenského jazyka, etiky, či občianskej náuky, ktorí si prišli vypočuť odborné príspevky,  referáty a prezentácie odborníkov z oblasti histórie,  politických vied, ale i pedagogiky. Nechýbali ani zástupcovia vojakov.  
Metodicko-pedagogické centrum je inštitúcia zaoberajúca sa kontinuálnym vzdelávaním učiteľov a tak konferencia mala aj didaktický rozmer, snažila sa hľadať ako príťažlivým spôsobom preniesť najnovšie poznatky a skúseností z vedecko-historického bádania  do vyučovania a zvýšiť záujem mladých ľudí o históriu a dejiny, ponúkla priestor na výmenu informácií , diskusie,  ktoré nasledovali po každom bloku prednášok. Ako odznelo v príspevkoch, spôsob vyučovania dejepisu je jedným z faktorov, ktorý môže ovplyvniť, aké bude mať mládež národné povedomie a vzťah k vlastenectvu.
Celkovo na konferencii odzneli štyri hlavné príspevky a v dvoch  blokoch osem prednášok. Prednášajúci dokumentovali obdobie a udalosti, ktoré vplývali na formovania sa československého zahraničného odboja. Či už boli zo Slovenska alebo i Čiech zhodli sa na tom, že táto významná kapitola našich spoločných dejín je v súčasnosti na okraji záujmu verejnosti. Téme sa venuje veľmi malý priestor v osnovách a v učebniciach dejepisu pre české i slovenské základné školy sa spomína len okrajovo, čo je v porovnaní s ich významom nedostatočné.
Ako odznelo na konferencii, československé légie sa stali jednotným československým vojskom, ktoré bolo v čase prvej svetovej vojne nasadené v rôznych častiach Európy. Légie vtedy ešte pod hlavičkou československého zahraničného odboja tvorili dobrovoľníci, krajania žijúci mimo Rakúska-Uhorska. Neskôr sa rozrástli na samostatnú armádu, paradoxne vtedy neexistujúceho štátu: Slúžilo v nej takmer 110-tisíc Čechov a Slovákov. Legionári bojovali vo všetkých významných bitkách či už vo Francúzsku, Taliansku, Rusku, podieľali na víťazstve štátov Dohody,  v období medzivojnovej republike tvorili významnú oporu štátu a počas druhej  svetovej vojny republiku bránili. Po oslobodení sa však téma česko-slovenských légií stala nežiaducou, ich význam sa bagatelizoval, až sa o nich oficiálne prestalo hovoriť. Mnohí legionári sa ocitli na okraji spoločnosti, v existenčných problémoch. Veľmi málo bolo rehabilitovaných, málo sa dožilo roku 1989, ale všetci si zaslúžia, aby ich sa o nich vedelo. Toto je dlh našej súčasnej spoločnosti, neustále pripomínať ich význam, prínos pre naše národ a naše dejiny.
Konferenciu sprevádzala výstava dobových fotografií v rámci Projektu Légie 100. Priestory kde sa konferencie konala dopĺňali panely s dobovými fotografiami a historickými materiálmi dokumentujúce pôsobenie légii vo Francúzsku, Taliansku v Rusku a ich návrat domov  ako aj chronologicky zoradené dátumy významných udalostí sprevádzajúce vznik Československa. Zaujal aj model legiovlaku, repliky dobových vlajok a uniforiem..
Konferenciu ukončil workshop Film vo vyučovacom procese s názvom Štefánik -  Príbeh hrdinu-  Vlasť autora PhDr. Pavla Kanisa, CSc. Predstavil dokumentárny film o M. R. Štefánika, štvrtú časť seriálu, snažiacu sa nájsť po desaťročiach odpoveď, čo sa stalo v Ivánke pri Dunaji 4. mája 1919, v tragický deň pre Slovensko.


Viac na : http://moravce.dnes24.sk/pripomenutie-smutneho-vyrocia-moravce-hostili-celoslovensku-konferenciu-179264

CS legie

CS legie