Medzinárodné parlamentné štipendium Nemeckého spolkového snemu na rok 2016 (od 1.marca do 31. júla)


Milí kolegovia,

dávame Vám do pozornosti informácie o ozname Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko, ktoré ponúka Medzinárodné parlamentné štipendium Nemeckého spolkového snemu na rok 2016. Štipendium je určené pre absolventov vysokých škôl, ktorí plynulo komunikujú po nemecky a pracujú, alebo majú záujem pracovať v štátnej službe, médiách, stranách, spolkoch a vysokých školách.

Nemecký spolkový snem organizuje tento každoročný pobyt v spolupráci so Slobodnou univerzitou Berlín, Humboldtovou univerzitou Berlín a Technickou univerzitou Berlín.

Štipendium je určené pre záujemcov, ktorí sa chcú oboznámiť počas päťmesačného pobytu  v Berlíne s parlamentným vládnym systémom Spolkovej republiky Nemecko ako aj s pracovnými a rozhodovacími procesmi jeho politiky. Cieľom je prispieť k posilneniu parlamentných demokracií v strednej a východnej Európe.

Vybraným uchádzačom je poskytované štipendium vo výške 450 Euro mesačne, ubytovanie bezplatne a náklady na poistenie a cestovné.

Prihlášku a bližšie informácie o programe, popise dokumentov, ktoré je potrebné pripojiť k vyplneným prihláškam, nájdete na internetovej stránke Nemeckého spolkového snemu http://www.bundestag.de/ips.

Uzávierka pre zasielanie prihlášok je 30. júna 2015. Vyplnený formulár, ako aj kópie potrebných dokladov (vysvedčení, odporúčaní – viď www.bundestag.de/ips ) sa zasielajú výlučne elektronicky – podľa možnosti v jednom dokumente pdf - na adresu info@pressburg.diplo.de


V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím,  pani Beátu Holubecovú. (beata.holubecova@diplo.de)

Informáciu zverejňuje: Odbor pre vonkajšie vzťahy a publicitu

Dokumenty na stiahnutie

Leták pdf (0,32 Mb)