Metodicko - pedagogické centrum skvalitňuje obsah vzdelávania učiteľov v oblasti novodobých dejín

Metodicko - pedagogické centrum v zastúpení generálnej riaditeľky Ing. Henriety Crkoňovej a Ústav  pamäti národa v zastúpení PaedDr. ThDr. Ondreja Krajňáka, PhD., predsedu  správnej rady podpísali dňa12. februára 2014 Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je skvalitnenie tvorby a realizácie výchovnovzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov v oblasti novodobých dejín, histórie, etiky, náboženstva, regionálnej histórie a literatúry.

Ústav pamäti národa disponuje veľkým vedeckým a historickým potenciálom, ktorý sa nie vždy dostáva k metodikom vzdelávania učiteľov a tým aj k učiteľom.

Cieľom spolupráce je  oboznámiť a poskytnúť učiteľom prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania poznatky Ústavu pamäti národa  najmä z histórie rokov 1939 – 1989 a  poznatky o totalitných režimoch. Potrebujeme skvalitniť transfer informácií a komunikáciu o nových poznatkov a v kratšom  čase ich dostávať k tým, ktorí sú nositeľmi zmien v spoločnosti a to sú najmä učitelia

Veríme, že poskytovanie vzájomných konzultácií, poradenstva, lektorov  a výmena skúseností, využívanie audiovizuálneho fondu,  odborných študijných materiálov a publikácií z vydavateľskej činnosti Ústavu pamäti národa povedú k inovácii a k skvalitneniu vzdelávania učiteľov. Táto spolupráca je prierezovým a výnimočným krokom pre obidve strany memoranda.

Chceme spolu viac komunikovať ,využiť synergie a tak si efektívne pomáhať.
Stále je čo zdokonaľovať.


Spracovala: PhDr.  Nataša Slavíková
V Bratislave 12.februára 2014

Fotografie k článku


Dokumenty na stiahnutie