Aktuality

Naposledy upravené: 
26.05.2017

Prihlasovanie na vzdelávanie je z dôvodu prechodu na nový informačný systém dočasne pozastavené.
Prihlasovanie bude opäť spustené 1.7.2017.
Žiadosti o atestáciu môžu žiadatelia vyplniť po registrácii do informačného systému.

Naposledy upravené: 
25.05.2017
Autor: 

Pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia o ukončení vzdelávania a o vykonaní atestácie

 

 

Metodicko-pedagogické centrum vydáva tieto pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia zo vzdelávania absolvovaného na niektorom regionálnom alebo detašovanom pracovisku MPC alebo duplikát osvedčenia o vykonaní atestácie:

 

Naposledy upravené: 
03.05.2017
Autor: 

Vážená pani riaditeľka dovoľujem si Vám vyjadriť poďakovanie v mene Komory školských logopédov, o.z. za spoluprácu pri organizovaní Workshopu školských logopédov konaného 20.4. 2017 v Trnave. Osobne ďakujem pani PaedDr. Výbohovej Darine, PhD., riaditeľke sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja a RNDr.

Naposledy upravené: 
26.04.2017

Stránky