MPC sa stretlo s partnerom z Českej republiky

Generálna riaditeľka Metodicko-pedagogického centra Mgr. Danka Kapucianová so svojimi spolupracovníkmi privítala na pôde sídla Metodicko-pedagogického centra (MPC) v Bratislave predstaviteľov Národného inštitútu pre ďalšie vzdelávanie, ktoré zastupovala riaditeľka Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, vedúca oddelenia vzdelávania a podpory PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D., ktorá je zároveň bývalou zamestnankyňou MPC a  tajomníčka kancelárie riaditeľky Mgr. Alena Faberová.

Spoločne prerokovali možnosti spolupráce v oblasti výmeny skúseností pri ďalšom vzdelávaní pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v Slovenskej a v Českej republike, vrátane možností spolupráce v rámci krajín V4. Ďalej boli predmetom rokovania aj mimoriadne aktuálne témy vzdelávania v oblasti boja proti extrémizmu, integrácie žiakov – cudzincov i funkčných gramotností. Ďalšie pracovné stretnutie organizácií sa uskutoční o niekoľko mesiacov na jeseň v Českej republike.

MPC sa stretlo s partnerom z Českej republiky