Oznámenie o protispoločenskej činnostiNárodná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Tento zákon upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti podľa § 1 ods. 3 zákona.

Oznamovateľovi protispoločenskej činnosti sa zo zákona poskytuje ochrana, ak o to oznamovateľ požiada (§ 3 až 7 zákona).

Metodicko-pedagogické centrum (ďalej len „MPC“) je povinné zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet (§ 11 ods. 8 písm. c) zákona).

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky môže poskytnúť oznamovateľovi na základe jeho žiadosti odmenu až do výšky päťdesiat násobku minimálnej mzdy za podmienok stanovených zákonom (§ 9 a 10 zákona).

Generálna riaditeľka MPC v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona určila zodpovednú osobu – Oddelenie kontroly GR MPC, ktoré je oprávnené prijímať oznámenia o kriminálnej alebo inej protispoločenskej činnosti.

Oznámenie o protispoločenskej činnosti možno podať u zodpovednej osoby:
-    osobne do zápisnice v kancelárií Oddelenia kontroly GR MPC, Ševčenkova 11, Bratislava, Pavilón C,
-    písomne poštovou prepravou na adresu: Metodicko-pedagogické centrum, Oddelenie kontroly GR MPC,  Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“, alebo
-    elektronickou poštou nepretržite 24 hodín denne na adrese: korupcia@mpc-edu.sk