Participácia MPC na medzinárodnom projekte MOKKA

   Od októbra 2016 sa začne na MPC implementovať projekt MOKKA (MOdellentwicklung: Kunst und Kreativität als Alternative), Vývoj modelov: Umenie a tvorivosť ako alternatívy. Projekt je financovaný z prostriedkov grantového programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2. Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá.
   Koordinátorom projektu je dlhoročná partnerská inštitúcia MPC Westfálske fórum pre kultúru a umenie / Westfälisches Forum für Kultur und Bildung e. V., Padeborn, Nemecko. Projekt nadväzuje na úspešný predchádzajúci projekt MAESTRO - "Multipliers in Adult education", financovaný cez program Grundvig (2008). Na projekte je plánovaná participácia partnerských vzdelávacích inštitúcií zo siedmych krajín Estónsko, Holandsko, Litva, Írsko, Belgicko, Slovensko a Nemecko. Do spolupráce sa zapoja aj kultúrne inštitúcie - múzea, galérie a umelecké vzdelávacie inštitúcie. Aktivity budú zamerané na sprostredkovanie umenia, múzejnú a galerijnú pedagogiku.  
   Projekt MOKKA plánuje testovať a zdokumentovať spôsoby ako zlepšiť schopnosti ľudí vytvárať kontakty a integrovať sa. Pridanou hodnotou bežného vzdelávacieho obsahu projektu je podpora kreativity a nadania ľudí prispievajúca k rozvoju ich sebavedomia a stabilizácií  sebaistoty. Je nevyhnutné, aby učitelia a aj učitelia zodpovední za profesijný rozvoj pedagógov reagovali intenzívnejšie na výzvy súvisiace s integráciou a vytváraním heterogénnych podmienok, individuálnych aktivít podporujúcich integráciu, vzájomnú akceptáciu a akulturáciu.
   Zámerom projektu je podpora učiteľov pri získavaní ďalších odborných poznatkov v tejto oblasti a  podpora inovatívnych nápadov. V projekte MOKKA budú vytvorené ukážky poskytujúce konkrétne kreatívne nápady a schémy. Tie budú použité ako doplnkové materiály na vytvorenie spoločného materiálu a stimulov podporujúcich „kreatívne nápady“ a zároveň budú základom pre ADD-ON-program, ktorý sa zameriava na sociálne a kultúrne otázky. Profesijný rozvoj učiteľov bude realizovaný prostredníctvom školení v programe ADD-ON a tréningovou formou, oboznamovaním sa s osvedčenou praxou a teóriou. Súčasťou aktivít budú vytvorené metodické, pracovné a učebné materiály, návrh vzdelávacích modulov -  obsahový základ pre program ADD-ON, ktoré budú vytvorené zúčastnenými inštitúciami.

Spracovala: PaedDr. Alena Minns, PhD.