Pedagogické rozhľady sa v novom čísle zameral na problematiku mediálnej výchovyNajnovšie vydanie časopisu Pedagogické rozhľady sa tematicky zameralo na mediálnu výchovu a s ňou spojenú mediálnu gramotnosť.


“Cieľom tohto čísla je podporiť kvalitu moderného vzdelávania aj účinnejším presadzovaním mediálnej výchovy do edukačného procesu. Príspevky sú štruktúrované tak, aby poskytli potrebné informácie o zaradení mediálnej výchovy v rámci vyučovania, o jej využití v rámci medzipredmetových vzťahov a o nadobudnutí a rozvíjaní kompetencií potrebných na vyučovanie mediálnej výchovy”, hodnotí v úvodníku Henrieta Crkoňová, generálna riaditeľka Metodicko-pedagogického centra.

Vydanie tohto špecializovaného čísla zameraného na mediálnu výchovu iniciovala Nataša Slavíková, členka expertnej skupiny Európskej komisie pre mediálnu gramotnosť a v súčasnosti riaditeľka odboru výskumu a analýz Metodicko-pedagogického centra,ktora vo svojom príspevku Quo vadis mediálna gramotnosť? zdôrazňuje význam zvyšovania úrovne mediálnej gramotnosti a objasňuje pojmy viažúce sa k téme mediálnej výchovy. Príspevkom chce inšpirovať a motivovať metodikov, učiteľov a vychovávateľov k zdokonaľovaniu kompetencií v oblasti mediálnej výchovy, uvádza príklady vybraných kompetencií a odporúča nielen odkazy na odporúčania Európskej únie, ale i literatúru a webové stránky.

Autormi príspevkov sú aj zamestnanci Medzinárodného centra pre mediálnu gramotnosť (IMEC) Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Dana Petranová, dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, poukazuje na absenciu jedného z hlavných cieľov mediálnej výchovy – rozvoj kritického myslenia, na ktorý sa často pri realizovaní mediálnej výchovy zabúda. Na ovplyvniteľnosť médií politickou mocou sa v príspevku Média a politická moc zamerala Mária Mešťánková. Aplikácii mediálnej výchovy v učebnom obsahu dejepisu  sa na príklade stereotypného zobrazovania Osvienčimu v súčasnej tlači venovala Petra Polievková. Stav výučby mediálnej výchovy na slovenských základných školách prezentujú vo svojom autorky Viera Kačinová a Viktória Kolčáková, ktorá v samostatnom príspevku ponúka aj niekoľko mediálnych hier ako pomôcku na hodiny mediálnej výchovy. Mária Moravčíková ponúka námety projektového vyučovania pre 5. ročník ZŠ, pomocou ktorých môžu pedagógovia praktizovať mediálnu výchovu vo vyučovaní materinského jazyka.

Okrem spomínaných tém sa v najnovšom vydaní časopisu čitateľ stretne aj s problematikou mediálnej výchova ako prevencia online rizikového správania či s prevenciou kyberšikany v mediálnej výchove. O skúsenosti z prebiehajúceho kontinuálneho vzdelávania Mediálna výchova v školskom vzdelávacom programe sa podelila Ľubica Bekéniová z regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra v Prešove.

“Veríme, že zameranie časopisu, ktoré po prvýkrát v jeho histórii je tematicky orientované na problematiku mediálnej výchovy, sa stane nielen ďalším reálnym krokom k napĺňaniu Koncepcie mediálnej výchovy Slovenskej republiky v kontexte celoživotného vzdelávania, ale najmä podnieti našich čitateľov, učiteľov, metodikov aj reálne a vo väčšom množstve a kvalite k implementácii mediálnej výchovy v každodennej praxi,” vyjadrila nádej na konci úvodníka nádej Henrieta Crkoňová.

Celé číslo časopisu, si môžete prečítať tu.  (Zdroj: rozhlady.pedagog.sk)

Zdroj: IMEC - Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti (medialnavychova.sk)