Supervízny seminár Nové trendy v materskej škole


Mediálna výchova má opodstatnenosť už v predškolskom veku

V Košiciach sa v pondelok 24. marca uskutočnil supervízny seminár pre pedagogických zamestnancov materských škôl Košického a Prešovského kraja s názvom Nové trendy v predškolskej výchove, ktorý zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum. Význam podujatia podčiarkla účasť zástupcov ministerstva školstva, vedenia MPC, košického magistrátu, kde sa konalo.

Dokumenty na stiahnutie