Výsledok výzvy na prihlásenie do národného projektu pre ZŠ a MŠ

Dovoľujeme si zverejniť výsledný zoznam ZŠ a MŠ pre implementáciu aktivít v rámci pripravovaného NP „Škola otvorená všetkým“.

Pri výbere MŠ a ZŠ sa postupovalo nasledovným spôsobom:
V prvom kole boli vylúčené ZŠ a MŠ, ktoré nespĺňali základné kritériá (veľkosť školy, percento žiakov so ŠVVP resp. počet detí zo SZP). Kvôli duplicite boli vylúčené MŠ zo zoznamu ÚSVRK.

Ďalším kritériom pre zaradenie MŠ bol dostatok detí pre neformálne vzdelávanie v lokalite, vzhľadom na realizáciu aktivity sa spracoval rebríček MŠ podľa veľkosti cieľovej skupiny. K MŠ sa následne priraďovala spádová ZŠ prihlásená do projektu a spĺňajúca podmienky, takto bolo vytvorených 50 dvojičiek. Boli vylúčené MŠ, ktoré nemali spádovú ZŠ, spĺňajúcu podmienky na zaradenie do projektu.

MŠ spĺňajúce kritéria, ktoré neboli vybrané pre projekt (najmä z dôvodu menšej resp. žiadnej cieľovej skupiny pre neformálne vzdelávanie) získavajú štatút náhradníkov.

Kompletný zoznam MŠ nájdete tu: Zoznam MŠ ŠOV  ;  Aktualizovaný zoznam MŠ


Výber základných škôl – prioritne boli vybrané ZŠ, ktoré vytvorili dvojičky s MŠ. Následne sa do zoznamu zaradili bez ohľadu na počty žiakov z cieľovej skupiny ZŠ z 12 menej rozvinutých okresov, ak spĺňali kritériá.

Pri výbere škôl bola zohľadnená úloha č. C33 z uznesenia vlády SR č. 476 z 26/8/2015 k návrhu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  http://www.nro.vlada.gov.sk/data/files/6082_uznesenie_476_2015.pdf - zabezpečiť podporu zapájania základných a stredných škôl do národných projektov z OP ĽZ, najmä so zreteľom na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v najmenej rozvinutých okresoch. Najmenej rozvinutými okresmi sú Kežmarok, Veľký Krtíš, Sabinov, Sobrance, Svidník, Revúca, Rožňava, Vranov nad Topľou, Poltár, Lučenec, Rimavská Sobota, Trebišov.

Ďalšie základné školy boli zaradené do národného projektu na základe absolútnych počtov žiakov so ŠVVP. Týmto spôsobom sa vytvoril zoznam 130 ZŠ, ktorý nájdete tu: Zoznam ZŠ ŠOV  ;  Aktualizovaný zoznam ZŠ

Zvyšné ZŠ, spĺňajúce podmienky, získali štatút náhradníkov. Budú takisto pozývané na informačné stretnutia, keďže zoznam škôl sa následne prekontroluje a overí na základe údajov v Eduzbere resp. prípadnom opravnom Eduzbere k 15.11.2016 a môže dôjsť k zmenám.

Tešíme sa na spoluprácu pri implementácii NP ŠOV.