Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania

Ministerstvo školstva SR ako riadiaci orgán Operačného programu vzdelávanie zadalo Metodicko-pedagogickému centru priame zadanie na vypracovanie národného projektu „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“. Odbornou garantkou projektu je PhDr. Viera Hajdúková, PhD. Projektovou manažérkou projektu je Mgr. Beata Šlahorová. Po odbornej a organizačnej stránke ho bude realizovať Metodicko-pedagogické centrum. Je financovaný z prostriedkov  Európskeho sociálneho fondu.
 
Cieľom národného projektu je prostredníctvom ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov materských škôl (ďalej MŠ) implementovať obsahovú reformu školstva do praxe MŠ a rozvíjať efektívny systém celoživotného vzdelávania zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov MŠ v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti. Sú spracované 2 samostatné zrkadlové projekty – jeden pre cieľ Konvergencia (pre územie SR okrem Bratislavského kraja) a druhý pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (pre Bratislavský kraj). Projekt je určený pre cca 10 000 pedagogických zamestnancov MŠ vrátane riadiacich zamestnancov v SR a pre cca 1350 pedagogických zamestnancov MŠ vrátane riadiacich zamestnancov v Bratislavskom kraji. Cieľovou skupinou národného projektu sú aj odborní zamestnanci štátnej a verejnej správy pôsobiaci v oblasti predškolskej výchovy v priamo riadených organizáciách MŠ SR - metodici, školskí inšpektori a ostatní odborní zamestnanci.
 
Projekt sa začal realizovať 1. mája 2009 prácami súvisiacimi s organizačným, personálnym  a materiálnym zabezpečením. Bude sa plniť 4 roky, t. j. 48 mesiacov. Jednotlivé aktivity sa uskutočnia vo všetkých krajských aj okresných mestách, aby sa čo najviac zabezpečila dostupnosť aktivít pre všetkých záujemcov. Celú realizáciu projektu riadi centrálna projektová kancelária v spolupráci s  regionálnymi projektovými kanceláriami  v krajských mestách.
 
Národný projekt sa bude koncentrovať na realizáciu týchto aktivít:
•    Vzdelávanie manažmentu a odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy
•    Vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ
•    Edukačný portál
•    Tvorba edukačného materiálu
•    Odborné stáže a odborné exkurzie
•    Odborné semináre a odborné konferencie
Mimo Bratislavského kraja bude ďalšou aktivitou aj nákup zariadenia a vybavenia MŠ, ktoré  napomôže kvalitnej realizácii projektu a prispeje k skvalitneniu výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ.
 
Vďaka prostriedkom z eurofondov budú MŠ v samosprávnych krajoch Slovenskej republiky, okrem Bratislavského, vybavené:
•    4 142 notebookmi alebo desktopmi s príslušenstvom,
•    2 868 multifunkčnými zariadeniami,
•    4 142 ks aplikačného softvéru,
•    4 142 sadami elektronických didaktických pomôcok,
•    2 868 televízormi,
•    2 868 digitálnymi fotoaparátmi,
•    2 730 sadami didaktických pomôcok.
 
Veľká pozornosť sa bude venovať aj tvorbe nových metodík, metodických materiálov, v ktorých sa rozpracujú jednotlivé odborné problematiky nadväzujúce na štátny vzdelávací program ISCED 0 a napomôžu kvalitnej realizácii výchovy a vzdelávania v MŠ.
 
Centrálna projektová kancelária zašle všetkým MŠ základné informácie o projekte. Pred začiatkom realizácie vzdelávacích aktivít sa bude venovať zvýšená pozornosť prihlasovaniu pedagogických zamestnancov, ktorí sa stanú frekventantmi konkrétnych vzdelávacích aktivít.
 
Každý potenciálny záujemca predloží príslušnej regionálnej projektovej kancelárii  v určenom termíne
-    prihlášku a ďalšie doklady v súlade s oznamom o možnosti prihlásiť sa na vzdelávaciu aktivitu,
-    dotazník, ktorým sa zistí o. i. aj úroveň jazykových a informačných kompetencií uchádzačov,
-    motivačný list, v ktorom uvedie, prečo sa chce na vzdelávacej aktivite zúčastniť, ako využije získané poznatky vo svojej riadiacej a pedagogickej činnosti, aké má ďalšie plány vo vzťahu k svojmu kariérnemu rastu.

Odborné aktivity v závislosti od ich obsahu budú zabezpečovať experti vzdelávacích aktivít, experti obsahu vzdelávacích aktivít a lektori, vybraní z radov odborníkov z krajských školských úradov, MPC, ŠSI, MŠ SR, ŠPÚ, univerzít  a v neposlednom rade aj z radov pedagogických zamestnancov MŠ.
 
Ďalšie odborné aktivity a činnosti budú vykonávať a riadiť napr. metodici edukačného portálu, metodici tvorby edukačných materiálov, metodici odborných stáží, exkurzií, seminárov a konferencií.
Konkrétne vzdelávacie aktivity sa začnú od septembra 2009. Ako prvý sa začne realizovať vzdelávací program, v rámci ktorého si pedagogickí zamestnanci MŠ rozvinú svoje informačné kompetencie, ktoré im pomôžu úspešne sa vzdelávať  v ďalších vzdelávacích programoch.