Zborník príspevkov z medzinárodnej odborno-didaktickej konferencie

VEDENIE ŠKOLY AKO KOORDINÁTOR ROZVOJA ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI obsahuje 16 podrobne spracovaných príspevkov, ktoré prinášajú návody, spôsoby a praktické ukážky, ako rozvíjať čitateľskú gramotnosť.
Organizátorom medzinárodnej konferencie bolo Metodicko-pedagogické centrum, ktoré sa dlhodobo a aktívne venuje zvyšovaniu odbornosti pedagógov v oblasti čitateľskej gramotnosti aj prostredníctvom seminárov, workshopov a konferencií.

Dokumenty na stiahnutie

Zborník RP MPC BA pdf (6,56 Mb)