Filter
Začiatok podujatia:

Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov POA01_0147_2010_PKRO

Miesto konania: MPC RP Prešov, Ul. T. Ševčenka 11, 080 20, m. č.: 5
Lektor(i): Ing. Helena Harausová, PhD.
Začiatok podujatia: 03.12.2010 o 09:30 h
Koniec podujatia: 03.12.2010 o 14:30 h
Pracovisko: RP MPC Prešov
Garant: Ing. Helena Harausová, PhD.
Cieľová skupina: kategória pedagogických zamestnancov podľa § 12 zákona: učiteľ podkategórie: pre stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).
Cieľ: Rozvoj profesionálnych kompetencií učiteľa pri aplikácií aktivizujúcich metód vo výučbe odborných predmetov.

Program:

Program vzdelávacej aktivity je v súlade s programom akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania.

9.30 -11.30 hod. (90 min.) 1. časť Teoretické východiská o vyučovacích metódach – definícia. Ing. Helena Harausová, PhD.

12.00 – 14.30 (135 min.) 2. časť Klasifikácia metód. Ing. Helena Harausová, PhD.

Organizačné pokyny:

Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum z prostriedkov národného projektu PKR. Cestovné, stravné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.

Vybavuje:

Ing. Helena Harausová, PhD.

tel.: 051 /7723451

e-mail: harausova@gmail.com