Rozvoj tolerancie a priateľstva v kultúrne rôznorodom prostredí - 2. časť

Miesto konania: RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11
Lektor(i): PhDr. D. Fabián, CSc., PhDr. I. Martinčeková
Začiatok podujatia: 03.12.2009 o 13:00 h
Koniec podujatia: 03.12.2009 o 17:30 h
Pracovisko: RP MPC Bratislava
Garant: PhDr. Iveta Martinčeková
Cieľová skupina: Pedagogický zamestnanec - špecialista: triedny učiteľ, výchovný poradca
Cieľ: Trénovať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca - špecialistu

Organizačné pokyny:

Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum. Cestovné, stravné, ubytovanie, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.

Pri vstupe do budovy sa preukážte pozvánkou.
Záväznú prihlášku pošlite na adresu: MPC, RP Ševčenkova 11, P. O. BOX 58, 850 05 Bratislava 55, faxom na t. č.: 02/68 20 99 68 alebo e-mailom na adresu: iveta.martincekova@mpc-edu.sk do 25. 11. 2009.

Vybavuje:
PhDr. Iveta Martinčeková
tel: 02 68 20 99 36
e-mail: iveta.martincekova@mpc-edu.sk
http://www.mpc-edu.sk


Dokumenty na stiahnutie

Pozvánka pdf (0 Mb)
Prihláška (0 Mb)