O nás


Propagačný materiál (SK)Prezentácia (SK)

About us (EN)Presentation (EN)

Metodicko-pedagogické centrum je podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtovou organizáciou zriadenou MŠVVaŠ SR.

Činnosť MPC je zameraná na výkon metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov. V jeho pôsobnosti sú školy a školské zariadenia na území Slovenskej republiky.

Činnosti MPC:
  • organizuje a vykonáva kontinuálne vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení,
  • zabezpečuje odborno-metodickú činnosť v oblasti kontinuálneho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
  • vydavateľsko-publikačná činnosť,
  • vykonáva výskumnú a prieskumnú činnosť v oblasti kontinuálneho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
  • vykonáva na základe poverenia MŠ SR celoslovenské kompetencie:
    - v oblasti odborného garantovania rómskej problematiky,
    - v oblasti odborného garantovania ďalšieho vzdelávania učiteľov škôl na národnostných územiach (maďarské, ukrajinské, rusínske).