Voľné pracovné pozície


Dokumenty na stiahnutie

Výberové konanie na voľné miesta lektorov slovenského jazyka (0 Mb)

Metodicko-pedagogické centrum  si dovoľuje dať do pozornosti informáciu o druhom kole výberového konania na voľné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry a učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na akademický rok 2016/2017. Uvedené ponuky sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky www.minedu.sk v záložke „Voľné pracovné miesta“ (Výberové konania MŠVVaŠ SR, Výkon práce vo verejnom záujme, link: http://www.minedu.sk/vyberove-konania-podla-zakona-c-5522003-zz-vykon-prace-vo-verejnom-zaujme/). Uchádzači sa môžu do výberového konania prihlásiť prostredníctvom stránky www.lektoriucitelia.sk.

riaditeľ - Regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra v Prešove pdf (0,52 Mb)
Hlavné úlohy:
zodpovedá za
•    riadiacu a kontrolnú činnosť Regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra
( RP MPC)  a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení v rámci svojej pôsobnosti,
•    plnenie úloh a realizáciu všetkých činností  vo vecnej pôsobnosti RP MPC,
•    spracovanie materiálov v pôsobnosti RP MPC pre rozhodovanie na vyšších stupňoch riadenia,
•    plnenie plánu  hlavných úloh MPC  ako aj úloh vyplývajúcich z rozhodnutí ministerstva,
•    plnenie úloh vyplývajúcich z realizácie národných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov,
•    participáciu na vypracovaní vecných podkladov pri príprave organizačných a riadiacich aktov MPC.
riaditeľ - Regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici pdf (0,52 Mb)
Hlavné úlohy:
zodpovedá za
•    riadiacu a kontrolnú činnosť Regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra
( RP MPC)  a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení v rámci svojej pôsobnosti,
•    plnenie úloh a realizáciu všetkých činností  vo vecnej pôsobnosti RP MPC,
•    spracovanie materiálov v pôsobnosti RP MPC pre rozhodovanie na vyšších stupňoch riadenia,
•    plnenie plánu  hlavných úloh MPC  ako aj úloh vyplývajúcich z rozhodnutí ministerstva,
•    plnenie úloh vyplývajúcich z realizácie národných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov,
•    participáciu na vypracovaní vecných podkladov pri príprave organizačných a riadiacich aktov MPC.
riaditeľ - Regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra v Bratislave pdf (0,53 Mb)
Hlavné úlohy:
zodpovedá za
•    riadiacu a kontrolnú činnosť Regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra
( RP MPC)  a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení v rámci svojej pôsobnosti,
•    plnenie úloh a realizáciu všetkých činností  vo vecnej pôsobnosti RP MPC,
•    spracovanie materiálov v pôsobnosti RP MPC pre rozhodovanie na vyšších stupňoch riadenia,
•    plnenie plánu  hlavných úloh MPC  ako aj úloh vyplývajúcich z rozhodnutí ministerstva,
•    plnenie úloh vyplývajúcich z realizácie národných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov,
•    participáciu na vypracovaní vecných podkladov pri príprave organizačných a riadiacich aktov MPC.
Odborný nepedagogický zamestnanec - manažér/ka publicity pdf (0,34 Mb)
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel na informovanosť a publicitu
• zodpovednosť za poskytovanie informácií verejnosti
• príprava komunikačného plánu, plánu publicity projektov
• príprava podkladov na mediálne výstupy Metodicko-pedagogického centra
(tlačové správy, výročná správa, podklady pre štatistické zbery dát a pod.).
• príprava podkladov na poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Výberové konanie MŠVVaŠ SR - lektori a učitelia v zahraničí pdf (1,53 Mb)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry a učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na akademický rok 2015/2016