Zoznam realizovaných projektov

Projekty realizované MPC Ševčenkova 11, Bratislava
1.  E-learning – nová forma pre metodikov
2.  E-learningové ďalšie vzdelávanie učiteľov matematiky a slovenského jazyka a literatúry

Projekty realizované MPC Prešov
1.  Vytvorenie edukačného portálu (SOP)
2.  EDIF – Edukácia dištančnou formou
3.  Vytvorenie edukačného portálu (JPD)

Projekty realizované MPC Trenčín
1.  Využívanie IKT vyučovaní predmetov - funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách
     (SOP)
2.  Kariérne poradenstvo
3.  Mechatronik
4.  Využívanie IKT vyučovaní predmetov - funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách
     (JPD)

Projekty realizované MPC Banská Bystrica

1.  Brána jazykov pre učiteľov otvorená (SOP)
2.  Neprestávajme sa vzdelávať!
3.  Brána jazykov pre učiteľov otvorená (JPD)

Projekty realizované MPC Tomášikova 4, Bratislava

1.  Národný projekt ĎV pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností
2.  Inovácie v didaktike so zameraním na zvyšovanie kvality hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu
3.  Efektívna prevencia pred nezamestnanosťou začína kariérnou výchovou a kariérnym poradenstvom v školách a školských
     zariadeniach
4.  Príprava učiteľov SOU na rozvoj komunikačných a sociálnych kompetencií
5.  Rozvoj kľúčových kompetencií školského inšpektora
6.  Implementácia IKT do pedagogického procesu na ZŠ a SŠ
7.  Korešpondenčný seminár MAT MIX
8.  Cesta k transformácii odborného vzdelávania
9.  Národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností
10. Mladý vedec
11. Projekt IS EQUAL – Podpora vzdelávacieho procesu prostredníctvom aplikácie informačných a komunikačných technológií
      vo vybraných predmetoch