Filter

Celkový počet publikácii: 449

Publikácie

Názov: Predplavecká príprava Poradie vydania: 1. ISBN: 978-80-7164-442-2
Autori: Benčúriková, Ľ. - Labudová, J. - Baran, I. Vydavateľ: AP MPC BA, Ševčenkova 11 Rok vydania: 2008
Publikácie z oblasti: humanitné predmety Rozsah: 46 s.
Metodická príručka pre učiteľov MŠ a ZŠ - inštruktorov plávania na pomoc pri výuke a organizovaní základného plaveckého výcviku detí.
Názov: Multikultúrna výchova - áno, alebo nie? Poradie vydania: 2. ISBN: 978-80-7164-443-9
Autori: Ďurajková, D. - Vargová, D. Vydavateľ: AP MPC BA, Ševčenkova 11 Rok vydania: 2008
Publikácie z oblasti: humanitné predmety Rozsah: 71 s.
Publikácia určená učiteľom občianskej náuky k vyučovaniu prierezovej témy Multikultúrna výchova a učiteľom etickej výchovy.
Názov: Vyučovanie plávania v základných školách Poradie vydania: 1. ISBN: 978-80-7164-448-4
Autori: Macejková, Y. Vydavateľ: AP MPC BA, Ševčenkova 11 Rok vydania: 2008
Publikácie z oblasti: humanitné predmety Rozsah: 49 s.
Publikácia venovaná základnému plávaniu, určená pre učiteľov základných škôl pre potreby kurzov základného plávania.Publikácia je pokračovaním metodickej príručky Predplavecká príprava.
Názov: Určovanie slovných druhov a ich gramatických kategórií. Poradie vydania: 1. ISBN: 978-80-7164-444-6
Autori: Porubcová, J. Vydavateľ: AP MPC BA, Ševčenkova 11 Rok vydania: 2008
Publikácie z oblasti: vyučovacie jazyky Rozsah: 144 s.
Praktická príručka syntaxe, ktorá spĺňa požiadavky na výučbu v predmete slovenský jazyk a literatúra podľa nových pedagogických dokumentov.
Názov: Lexikológia slovenského jazyka v školskej praxi Poradie vydania: 1. ISBN: 978-80-7164-445-3
Autori: Píšová, J. Vydavateľ: AP MPC BA, Ševčenkova 11 Rok vydania: 2008
Publikácie z oblasti: vyučovacie jazyky Rozsah: 80 s.
Praktická lexikológia, ktorá spĺňa požiadavky na výučbu v predmete slovenský jazyk a literatúra podľa nových pedagogických dokumentov.
Názov: Uhrovec - rodisko dvoch velikánov slovenského národa (Ľudovít Štúr a Alexander Dubček). Poradie vydania: 1. ISBN: 978-80-7164-446-0
Autori: Píšová, J. Vydavateľ: AP MPC BA, Ševčenkova 11 Rok vydania: 2008
Publikácie z oblasti: vyučovacie jazyky Rozsah: 85 s.
Metodická príručka - itinerár exkurzií a textový materiál k danej téme.
Názov: I. stupeň ZŠ - Zásobník aktivít pre etickú výchovu. 1. časť. Poradie vydania: 2. doplnené ISBN: 978-80-7164-447-7
Autori: Bujnovská, O. - Líšková, E. - Matúšková, R. Vydavateľ: AP MPC BA, Ševčenkova 11 Rok vydania: 2008
Publikácie z oblasti: humanitné predmety Rozsah: 62 s.
Zásobník aktivít pre Etickú výchovu na 1. stupni ZŠ, dopĺňa metodické príručky a pracovné zošity pre 1. až 4. ročník. Vychádza z učebných osnov, pričom jednotlivé aktivity obsiahnuté v Zásobníku sú zavedené podľa tematických celkov. Uvedené aktivity sú zostavené tak, aby podporovali výchovu žiakov v zmysle „Napĺňania obsahu dohovoru o právach dieťaťa.”
Názov: Formovanie právneho vedomia vedúcich pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení Poradie vydania: 1. ISBN: 978-80-7164-449-1
Autori: Žáčková, M. Vydavateľ: AP MPC BA, Ševčenkova 11 Rok vydania: 2008
Publikácie z oblasti: kariérový a kreditový systém Rozsah: 140 s.
Publikácia určená riadiacim zamestnancom - manažérom na všetkých typoch ZŠ, SŠ a školských zariadení. Vychádza z potrieb riadiacich zamestnancov v školstve, stále sa meniaca legislatíva v tejto oblasti dáva veľké nároky na ovládanie všetkých zákonov a predpisov.

 

 

Názov: Špeciálnopedagogické poradenstvo. Bulletin XII. Poradie vydania: 1. ISBN: 978-80-7164-450-7
Autori: Kolektív Vydavateľ: AP MPC BA, Ševčenkova 11 Rok vydania: 2008
Publikácie z oblasti: kariérový a kreditový systém Rozsah: 50 s.
„Zborník” aktuálnych informácií z oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva je tradíciou v našom AP. Obsahuje aktuálne informácie z oblasti teórie a výskumu, z pedagogickej praxe, rozhovor o aktuálnych právnych úpravách a informácie o aktuálnej literatúre. 

Názov: Rozvoj komunikačných a matematických zručností sluchovo postihnutého žiaka. Zborník. Poradie vydania: 1. ISBN: 978-80-7164-451-4
Autori: Kolektív Vydavateľ: AP MPC BA, Ševčenkova 11 Rok vydania: 2008
Publikácie z oblasti: špeciálne školy a školské zariadenia Rozsah: 61 s.
Teória a prax pre prácu s deťmi s dyskalkúliou. Diagnostika a terapia.

1 2 3 4 5 6 7 8 ... > Posledná »