Filter

Celkový počet publikácii: 449

Publikácie

Názov: Tvorba didaktických testov z biológie Poradie vydania: 1. ISBN: 978-80-8052-428-9
Autori: Fryková, E. Vydavateľ: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave Rok vydania: 2012
Publikácie z oblasti: prírodovedné predmety Rozsah: 52 s.

Publikácia Tvorba didaktických testov z biológie vzniká ako učebný zdroj k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Tvorba didaktických testov v biológii, ktorého úlohou je pomôcť učiteľom biológie zorientovať sa v oblasti tvorby a hodnotenia didaktických testov.

Učebný zdroj pozostáva z troch kapitol. Prvá je venovaná teoretickým východiskám k didaktickým testom všeobecne, ako aj k ich tvorbe, druhá typom testových úloh s konkrétnymi príkladmi a zároveň metodike tvorby didaktických testov. Tretia zahŕňa hodnotenie testových úloh. Súčasťou učebného zdroja sú prílohy, ktoré predstavujú podporný materiál k učebnému zdroju.

Publikácia bola vydaná v rámci národného projektu Profesijný a karierový rast pedagogických zamestnancov.

 

Tvorba didaktických testov z biológie pdf (1,68 Mb)
Názov: NOVÉ NORMY STN, EN A ISO v technickom kreslení pre strojárov Poradie vydania: 1. ISBN: 978-80-8052-426-5
Autori: Freiwald, A. Vydavateľ: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave Rok vydania: 2012
Publikácie z oblasti: odborné predmety Rozsah: 95 s.

Spracovanie učebného zdroja pre inovačné vzdelávanie v rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov reflektuje na potreby rozvíjajúceho sa strojárskeho a s ním súvisiaceho automobilového priemyslu v Slovenskej republike. Obsahuje súhrn teoretických a praktických zručností potrebných na vyučovanie predmetu technické kreslenie z hľadiska novej normalizácie STN, EN a ISO, ktoré sú potrebné na tvorbu celej technickej dokumentácie.

Publikácia bola vydaná v rámci národného projektu Profesijný a karierový rast pedagogických zamestnancov.

 

NOVÉ NORMY STN, EN A ISO v technickom kreslení pre strojárov pdf (5,95 Mb)
Názov: Pneumatické mechanizmy Poradie vydania: 1. ISBN: 978-80-8052-427-2
Autori: Šupák, M. - Almášiová, J. Vydavateľ: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave Rok vydania: 2012
Publikácie z oblasti: odborné predmety Rozsah: 86 s.

Publikácia Pneumatické mechanizmy reaguje na požiadavku strojárskeho priemyslu orientovanú na nutnosť posilnenia kompetencií učiteľov odborných strojárskych predmetov v oblasti moderných technológií. Je cenným materiálom hlavne pre absolventov vzdelávacieho programu Nové trendy v pneumatike, v ktorej sú prehľadne spracované informácie o pneumatických mechanizmoch od základných pojmov cez prvky zdroja, pneumotory, základy ventilov až po snímače používané pri riadení pneumatických mechanizmov a riadenie pneumatických mechanizmov elektrickým signálom.

Publikácia bola vydaná v rámci národného projektu Profesijný a karierový rast pedagogických zamestnancov.

 

Pneumatické mechanizmy pdf (16,95 Mb)
Názov: City a komunikácia Poradie vydania: 1. ISBN: 978-80-8052-425-8
Autori: Martinčeková, I. Vydavateľ: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave Rok vydania: 2012
Publikácie z oblasti: humanitné predmety Rozsah: 64 s.

Učebný text k vzdelávaciemu programu Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností. Text môžeme pokladať za základnú príručku, ktorá upozorní čitateľa aj na ďalšie zdroje poznatkov týkajúcich sa komunikačných a sociálnych schopností, pretože  v súčasnosti, keď sa informačno-komunikačne technológie stávajú  neodmysliteľnou súčasťou bežnej komunikácie medzi ľuďmi a stráca sa schopnosť komunikovať zoči-voči, priamo, prirodzene a otvorene.

Publikácia bola vydaná v rámci národného projektu Profesijný a karierový rast pedagogických zamestnancov.

 

 

City a komunikácia pdf (2,24 Mb)
Názov: Aktívne učenie sa žiakov – stratégie a metódy Poradie vydania: 1. ISBN: 978-80-8052-421-0
Autori: Tomengová, A. Vydavateľ: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave Rok vydania: 2012
Publikácie z oblasti: humanitné predmety Rozsah: 64 s.

Učitelia v aktívnych metódach vyučovania majú významné postavenie: sú tí, ktorí žiakov vedú, podporujú, uľahčujú ich učenie sa, konzultujú. V tejto publikácii odlišujeme učenie sa ako aktivitu žiakov a vyučovanie ako proces, v ktorom učiteľ pripravuje podmienky na ich učenie.

Publikácia bola vydaná v rámci národného projektu Profesijný a karierový rast pedagogických zamestnancov.

Aktívne učenie sa žiakov – stratégie a metódy pdf (3,68 Mb)
Názov: Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch Vladimír Bobot Miroslava Jakubeková Bratislava Poradie vydania: 1. ISBN: 978-80-8052-432-6
Autori: Bobot, V. - Jakubeková, M. Vydavateľ: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave Rok vydania: 2012
Publikácie z oblasti: odborné predmety Rozsah: 64 s.

Učebný zdroj je zameraný na možnosti využitia informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní s cieľom zapojiť žiaka do diania na vyučovacej hodine, podnecovať a udržať jeho pozornosť. Učitelia sa na základe digitálnej a počítačovej gramotnosti naučia využívať pokrok vo svete technológií pri príprave interaktívnych materiálov na vyučovanie a získajú mnoho inšpirácií a podnetov na svoju prácu.

Publikácia bola vydaná v rámci národného projektu Profesijný a karierový rast pedagogických zamestnancov.

 

Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch Vladimír Bobot Miroslava Jakubeková Bratislava pdf (4,06 Mb)
Názov: Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru I Poradie vydania: 1. ISBN: 978-80-8052-436-4
Autori: Hnatová, J. Vydavateľ: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave Rok vydania: 2012
Publikácie z oblasti: prírodovedné predmety Rozsah: 72 s.

Učebný zdroj Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru je vytvorený ako prvá časť študijnej podpory rovnomenného akreditovaného inovačného vzdelávacieho programu. Autorka sa v ňom zamerala hlavne na spracovanie podrobného a uceleného návodu na prácu so skupinou šiestich programov Hot Potatoes, zameraného predovšetkým na potreby učiteľa matematiky, na detailné opisy postupov vytvárania interaktívnych cvičení pomocou programov Hot Potatoes, počnúc vkladaním údajov cez nastavenia až po export súborov do podoby webových stránok a na námety ich využitia na hodinách matematiky.

Publikácia bola vydaná v rámci národného projektu Profesijný a karierový rast pedagogických zamestnancov.

 

Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru I pdf (7,95 Mb)
Názov: Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach 2. časť Poradie vydania: 1. ISBN: 978-80-8052-430-2
Autori: Šidlíková, M. - Brhelová, V. Vydavateľ: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave Rok vydania: 2012
Publikácie z oblasti: špeciálne školy a školské zariadenia Rozsah: 64 s.

Druhá časť metodickej príručky Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach pre účastníkov rovnomenného akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania má prevažne praktický charakter. Prináša aktivít, ktoré sú vhodné na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti v školských zariadeniach. Ich význam podčiarkuje aj skutočnosť, že mnohé boli overené v praxi.

Publikácia bola vydaná v rámci národného projektu Profesijný a karierový rast pedagogických zamestnancov.

 

príklady

Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach 2. časť pdf (1,8 Mb)
Názov: Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach 1. časť Poradie vydania: 1. ISBN: 978-80-8052-429-6
Autori: Šidlíková, M. - Brhelová, V. Vydavateľ: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave Rok vydania: 2012
Publikácie z oblasti: špeciálne školy a školské zariadenia Rozsah: 64 s.

Metodická príručka Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach je učebný zdroj pre účastníkov rovnomenného akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania. Jej hlavným cieľom je pomoc vychovávateľom a pedagogickým asistentom v školách a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v rámci doplnenia požadovanej kvalifikácie a získania štandardných profesijných a odborných kompetencií potrebných na výkon ich pedagogickej činnosti. Prvú časť učebného zdroja tvoria pomocné študijné texty k modulom Pedagogika a Pedagogická psychológia.

Publikácia bola vydaná v rámci národného projektu Profesijný a karierový rast pedagogických zamestnancov.

Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach 1. časť pdf (1,83 Mb)
Názov: Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole Poradie vydania: 1. ISBN: 978-80-8052-443-2
Autori: Krčahová, E. - Šestáková, S. Vydavateľ: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave Rok vydania: 2012
Publikácie z oblasti: humanitné predmety Rozsah: 64 s.

Predložený študijný materiál objasňuje problematiku integrácie žiakov so ŠVVP z pohľadu učiteľa, ako aj vedúceho  pedagogického zamestnanca. Vychádza z teoretických poznatkov a z platnej legislatívy, definuje úlohu učiteľa, riaditeľa školy a ďalších zamestnancov školy v procese integrácie a poskytuje návody prace so žiakmi s rôznymi druhmi postihnutia, znevýhodnenia a ohrozenia.

Publikácia bola vydaná v rámci národného projektu Profesijný a karierový rast pedagogických zamestnancov.

 

Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežnej škole pdf (1,81 Mb)