Najčastejšie kladené otázky

Kde nájdem zoznam akreditovaných vzdelávacích programov?
Vzdelávacie programy akreditované pre MPC nájdete našej web stránke - platí: http://www.mpc-edu.sk/vzdelavacia-cinnost/regionalna-ponuka-vzdelavacich-programov(podľa regionálnych pracovísk alebo celková ponuka AVP)
Ako sa prihlasuje na akreditované vzdelávanie?
Všetky potrebné informácie nájdete na web stránke MPC:
http://www.mpc-edu.sk/vzdelavacia-cinnost/prihlasky-na-vzdelavanie. Postupujte podľa uvedených pokynov.
Musíme mať podpísanú prihlášku na vzdelávanie od riaditeľa?
Zákon to priamo nevyžaduje. V prípade, že prihláška nebude podpísaná riaditeľom, ktorý svojím podpisom potvrdzuje správnosť uvedených údajov, bude potrebné doložiť potvrdenie o zamestnaní a príslušné dokumenty, na základe ktorých poskytovateľ vzdelávania posúdi oprávnenie uchádzača na zaradenie do vzdelávacieho programu.
Môžeme sa vzdelávať cez MPC aj na školách?
Áno, v prípade, že je na vzdelávací program v škole prihlásený dostatočný počet záujemcov a súčasne je možné splniť požiadavky na realizáciu vzdelávania (technické a organizačné), vzdelávanie je možné realizovať priamo na školách.
Kedy sa môžem prihlásiť na I. (resp. II.) atestáciu?
Od 1. 11. 2009 je platná nová legislatíva (Zákon č. 317/2009 Z.z, Vyhl. č. 445/2009), podľa ktorej je pre  prihlásenie na I. alebo II. atestačnú skúšku rozhodujúce kontinuálne vzdelávanie, už nie je potrebná určitá doba praxe. Na I. alebo II. atestáciu sa môže prihlásiť ten, kto získa z kontinuálneho vzdelávania 60 kreditov, alebo získa 30 kreditov a absolvuje prípravné atestačné vzdelávanie. Pokyny k prihlasovaniu na I. a II. atestáciu sú zverejnené na našej stránke  http://www.mpc-edu.sk/aktuality/atestacie
Môže sa vzdelávanie realizovať v popoludňajších hodinách, v sobotu, nedeľu, sviatok a cez prázdniny?
Pokiaľ je dostatok záujemcov a je možné technicky, organizačne a personálne vzdelávanie zabezpečiť, môže prebiehať aj v uvedenom čase. Najčastejšie sa vzdelávanie realizuje v popoludňajších hodinách a cez prázdniny, menej obvyklé je vzdelávanie vo sviatok a cez víkendy.
Môžem získať kredity, ak som absolvovala časť vzdelávania, ale neukončila som vzdelávací program?
Nie, kredity získava absolvent, ktorý ukončí vzdelávanie v akreditovanom programe vzdelávania stanoveným spôsobom.
Môžeme v MPC absolvovať kvalifikačné štúdium cudzích jazykov?
Novelou zákona č. 317/2009 z. z. o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov bola možnosť realizovať kvalifikačné vzdelávanie na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu v MPC zrušená. Túto možnosť v súčasnosti majú vysoké školy alebo stredné školy, ktoré majú akreditované študijné programy (§ 8a zákona).
Aké doklady je potrebné odovzdať, ak sa prihlasujem na vzdelávanie bez súhlasu riaditeľa?
Relevantné doklady o vzdelaní, napr. kópiu diplomu (osvedčenie o DPŠ a pod.), ktoré je možné overiť s originálom a potvrdenie o zamestnaní nie staršie ako 3 mesiace. Podľa dokladov sa overuje príslušnosť a oprávnenosť k cieľovej skupine v danom programe kontinuálneho vzdelávania.
Je prihlásenie na vzdelávania MAT SR povinné?
Každý pedagogický zamestnanec si sám musí uvedomiť potrebu získavania nových zručností a vedomostí, aby nestagnoval a aby sa jeho profesijné kompetencie odzrkadlili v rozvíjaní osobnosti zvereného dieťaťa/žiaka. Jeho vzdelávanie by ale malo byť realizované na základe plánu kontinuálneho vzdelávania a v súlade s cieľmi a plánom rozvoja školy, školského zariadenia, v ktorých pracuje (projekt MAT – ale aj ostatné projekty – však skončili svoju realizáciu v roku 2015).
MPC ale aj naďalej poskytuje kontinuálne vzdelávanie v akreditovaných vzdelávacích programoch.
Na ktoré vzdelávania sa môže PZ a OZ prihlásiť?
V každom akreditovanom vzdelávacom programe je definovaná cieľová skupina pre daný program. Ak spĺňate požiadavky oprávnenosti cieľovej skupiny môžete sa prihlásiť na vzdelávanie v danom akreditovanom programe.